2 VIKTIGE fortsatt gyldige ekspertuttalelser fra 2002 om legers ytringsfrihet overfor sykehusledelsen !
Fra VALSET’s BLOG 19 04 2004

Legers ytringsfrihet
Henning Jakhelln Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1038-9

“…En lege kan som enhver annen samfunnsborger benytte sin ytringsfrihet til offentlig å ta opp utilfredsstillende forhold i helsesektoren, for eksempel konsekvenser av budsjettvedtak og innsparingstiltak, men visse begrensninger følger av den lojalitetsplikt som ethvert arbeidsforhold innebærer. I denne artikkelen gis en drøfting av forholdene mellom legers ytringsfrihet og deres lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.
En arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver følger av ulovfestet rett, mens ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet. Den følger også av Grunnlovens § 100, som fastsetter: “Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte.” Temaet er hvordan grensen mellom ytringsfriheten og lojalitetsplikten skal trekkes innen helsevesenet…”
Legers ytringsfrihet uendret
Ellen Juul Andersen Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 666

“…Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for regionale helseforetak og helseforetak. Det taler for at det ikke er skjedd noen revolusjon med retten til å uttale seg…”

VALSET’s BLOG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.