6. okt 2003 Lhmr Kir avd NEDLAGT.

Fikk det som han ville                                                     GD 071003
Administrerende direktør Torbjørn Almlid fikk det som han ville. Da styremøtet i Sykehuset Innlandet avsluttet sitt 10 timer lange møte i går kveld, var hans omstridte innstilling i all hovedsak vedtatt.
Av Kjell Haugerud

LILLEHAMMER: – Et langt og krevende møte med en stor og komplisert sak, var styreformann Petter Pays første kommentar etterpå.
Og han medga at det er vanskelig for et styre uten fagkunnskap å gjøre endringer på funksjonsfordeling og lokaliseringer i en sak som administrasjonen i Sykehuset Innlandet har jobbet med i halvannet år.
Men styret diskuterte mulighetene for å utsette noen avgjørelser.
– Men en utsettelse av saken ble oppfattet som veldig uheldig. Det ville ført til at hele sykehusorganisasjonen blir stående i stampe, sier Pay og Almlid.
Dermed gjorde de like godt vei i vellinga og gikk inn for store deler av administrasjonens innstilling. Fakkeltog for fødeavdelingen på Gjøvik og massive advarsler mot nedbygging av komplette sykehus, hadde ikke gjort tilstrekkelig inntrykk.
– Det gjør inntrykk med folkelig engasjement. Men et styre må ta hensyn til mange andre forhold, sier Pay.

Men enigheten i styret sprakk på to vesentlige punkter: Nedleggingen av fødetilbudet på Gjøvik og kravet til ytterligere økonomiske og faglige utredninger.
Tidligere Raufoss-direktør Bjarne Gravdahl og Solfrid Sand, representant for de ansatte med adresse Gjøvik, gikk inn for å opprettholde fødetilbudet på Gjøvik. De foreslo også at før endringene innenfor kirurgien iverksettes, skal «de økonomiske konsekvensene på kort og lang sikt (3 år) klarlegges bedre for fremleggelse for styret». Men forslagene fikk bare deres egne stemmer.
Styret vedtok imidlertid at de detaljerte økonomiske beregninger og faglige konsekvensene av omorganiseringen legges fram for styret som en del av budsjettprosessen for 2004. I den grad det ikke er mulig, legges beregningene fram før iverksettelse.
– Vi ønsker å kvalitetssikre det som nå skal gjøres, sier Petter Pay.

Men i styrets vedtak ligger det ingen signaler til omkamp. Det slo administrerende direktør Torbjørn Almlid ettertrykkelig fast.
– Vi har staket ut en kurs. Vedtaket er lovlig fattet. Nå skal tiltakene detaljplanlegges og gjennomføres. Det er bare dersom det dukker opp helt spesielle forutsetninger at vi skal gå tilbake til styret. Jeg mener at denne saken er godt nok utredet og forventer at både styret og administrasjonen forholder seg til vedtaket. Jeg forventer også at ledelsen ved sykehusene forholder seg lojalt til de vedtak som er fattet. Det har heller ikke vært noe problem til nå, sier Almlid.

Han mener at den retningen som styret nå har pekt ut er er lønnsomt økonomisk og framtidsrettet når det gjelder pasientbehandling.
– Vi har fagmiljøene tungt med oss, selv om det på slutten ble en del uenighet om lokaliseringen. Det måtte vi regne med, sier Almlid.
I tillegg til plasseringen av fødetilbudet, innebærer styrets vedtak at mage-tarm kirurgi blir lokalisert til Gjøvik og Hamar, ortopedi til Lillehammer, Gjøvik og Elverum, urologi til Hamar og karkirurgi til Hamar.
Styret har imidlertid forutsatt at det skal etableres en vaktordning for mage-tarm kirurgi i tilknytning til kvinneklinikken på Lillehammer.
På spørsmål om investeringsbehovet ved sykehuset i Hamar, svarer Almlid at en del av sykehuset – anslagsvis tilsvarende 50-60 senger – må fornyes rundt 2010. Dette er ikke noen prioritert utbyggingssak i helseforetaket pr dags dato.
– Sykehuset Innlandet er ikke godskrevet med midler til investeringer før etter 2020. Mjøssykehuset er en fin visjon, men fullstendig urealistisk, sier Petter Pay.

Styret har også utpekt sykehuset på Gjøvik som hovedsenter for øre-nese-hals og sykehuset i Elverum som hovedsenter for øyefaget. En felles AMK-sentral for Sykehuset Innlandet legges til Gjøvik og nevrologi samles på Lillehammer.
Men de fem representantene Liv Haugli, Toril Heggen Munk, Bjørn Egil Skar, Solfrid Sand og Hanne Dinesen bad om en protokolltilførsel der de mener det er for tidlig å peke ut hovedsenter for fagene øre-nese-hals, øye og reumatologi/revmakirurgi nå. De mener det er mer naturlig å peke ut hovedsenter etter at prosjektene for disse fagene er avsluttet.
Almlid legger ikke skjul på at det er en tung prosess som nå skal gjennomføres, men at de tar sikte på å gjøre dette uten oppsigelser.

Og etter styremøtet i går er det også stopp i videre samling av kirurgien. Prosjektgruppen rakk nemlig ikke å begynne på «et mer langsiktig prosjekt hvor man utreder en større samling av kirurgien» som det hette i mandatet.
Nå sier styret at «videre utredning av eventuell full samling av all inneliggende kirurgi inntil videre legges på is».
– Vedtaket ble en helhetsvurdering av hva som var mulig å få til, sier styremedlem Sigmund Thue.
Bjørn Egil Skar – en av de ansattes representant – mener styrets krav om økonomiske beregninger og faglige konsekvenser av omorganiseringen ivaretar det som har vært etterlyst av grundigere utredninger.
– Sett under ett for Sykehuset Innlandet er dette vedtaket det beste vi kunne få til, sier han.
Men maten var det ingen diskusjon om på gårsdagens møte. Et enstemmig styre går inn for at matproduksjonen sentraliseres til kjøkkenet ved sykehuset i Lillehammer.

Her er styrets vedtak

* Kvinneklinikk med gynekologisk avdeling i Lillehammer. Sammen med barneavdeling og nyfødt-intensiv blir dette hovedsenter for kvinne- og barnesykdommer ved Sykehuset Innlandet.
* Fødetilbudet ved Gjøvik legges ned. Fødetilbudet opprettholdes ved Elverum og Kongsvinger.
* Egen sak om fødestuene legges fram etter at Stortinget har behandlet organisering og finansiering.
* Mage-tarm kirurgi legges til Gjøvik og Hamar
* Ortopedi: Gjøvik og Elverum
* Urologi: Hamar
* Karkirurgi: Hamar
* AMK-sentral for innlandet legges til Gjøvik
* Nevrologi samles på Lillehammer.
* Hovedsenter for øre-nese-hals: Gjøvik
* Hovedsenter for øye: Elverum
* Matprodusjonen for samtlige sykehus legges til Lillehammer.