Sykehuset Innlandet er en skandale.
GD debatt 13 04 23 v Frode Veian

Utskrift/Sitat av GD Debatten 13 04 2023
«»Sykehuset Innlandet er en skandale»»

Frode Veian, Otta, pensjonist, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin
Leserbrev Debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. SITAT.
«»Styret i Sykehuset Innlandet (SI) har etter over 20 års utredning anbefalt at det skal bygges nytt hovedsykehus i ingenmannsland (Moelv).
Dette er resultatet av ca. 50 år sykehusstrid i Hedmark. På begynnelsen av 70-tallet vedtok Stortinget at Elverum sykehus skulle vær sentralsykehus for Hedmark.
På den tiden hadde Hamar sykehus et dårlig renommé, og dårligere faglig tilbud enn Elverum. Øyeblikkelig hjelp pasienter ble ofte avvist på Hamar og henvist videre til Elverum. Denne praksisen svekket Hamar i forhold til Elverum. Men Stortingets sentralsykehusvedtak ar aldri blitt akseptert av Hamarmiljøet.
Da foretaksmodellen ble innført i 2001 definerte daværende Helse-Sør (senere innlemmet i Helse Sør-Øst (HSØ) en sykehusstruktur basert på tradisjonell nivåtenkning: Under sykehus med nasjonale funksjoner og regionsykehus skulle man på fylkesnivå ha allsidige akuttsykehus, lokalsykehus med akuttfunksjoner og mindre akuttsykehus, i slik rekkefølge …

Fortsett å lese «Sykehuset Innlandet er en skandale.
GD debatt 13 04 23 v Frode Veian
»

Ikke glem at Kringsjåtunet kynisk, systematisk, økonomisk ble planlagt redusert allerede 17 11 2019

Dette var nok det bevisste og godt (dårlig) planlagte første skritt på veien til full nedleggelse vi opplever i disse dager.
Det skal ikke mye til før balansen og kvaliteten forrykkes i medisinske kvalitets fagstrukturer som dette.
Tanken er at det da skal bli lettere å endre/legge ned i neste runde, under dekke av at kvalitet og effektivitet  skal bedres.
ENDRINGSLEDELSE kalles dette i lederutdanningen.

Les artikkelen.

«Sykehusframtida legges. Info direktør Inger Lise Ski 13 04 2005»

Nye momenter drypper inn fra ledelsen i Sykehuset Innlandet.
Se GD idag 13. april.
«….Informasjonsdirektør Inger Lise Ski orienterte poltikerne både i fylkestinget og Lillehammer formansskap om prosessen….
Mye tyder på at det blir satset på ett hovedsenter med enten et lite antall lokalsykehus eller sykehus med akuttfunksjoner rundt i regionen….
Ifølge Ski er det nødvendig med endringer innen de operative fagene, for å møte utviklingen og tilby kompetanse lokalt….
Mjøssykehus er uaktuelt; på den annen side loves det ikke sykehustjenester på «alle» steder….»
Dette er kjent stoff. De samme gamle «argumenter» for å bygge opp om det såkalte hovedsenteret, som aldri er tenkt lagt annet sted enn i Hamar regionen, som naturlig nok også har født tankene om dette lite gjennomtenkte prosjektet.
Men så kommer en ny type argumentasjon:»….Framtida er enmannsrom, men høyblokka på sykehuset i Lillehammer er lite funksjonelt i så måte. Søylene innvendig står nemlig slik at huset egner seg dårlig for ombygging av sengepostene til enmannsrom….»
Dette er noe nytt ! Man fisker frem stadig nye argumenter for å svekke Lillehammers kandidatur som fremtidig sykehus.
Det blir interessant å se utviklingen av denne nye vinklingen.
Vi har jo allerede i stor grad, i flere etasjer, bygget om til enmannsrom på sykehuset.
Det ser ikke ut til å være noen problemer med det !

Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL.
Kronikk GD 290105.

Er sykehusstrukturen som er valgt i Sykehuset Innlandet egnet til å fremme nasjonale mål?
Av førsteamanuensis Bente Ohnstad
Bente Ohnstad er førsteamanuensis i juridiske fag ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har tidligere jobbet i Sosial- og helsedepartementet og hadde en sentral rolle ved utformingen av helselovreformen.
Ulike reformer og deres målsettinger
Tilgjengelighet, helhet, ansvarlighet og mer helse for pengene har vært stikkord for en rekke reformer som regjering og storting har sluttet seg til. I 2002 ble heleforetaksloven som la grunnlaget for 5 regionale helseforetak med tilhørende sykehus satt i kraft. Sykehusene i Hedmark og Oppland er alle organisert under Helse Øst (det regionale helseforetaket).
Fortsett å lese «Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL.
Kronikk GD 290105.
»

11. nov 2004. Informasjonsbrev til Leger og Befolkning i Oppland !

INFORMASJONSBREV 11. november 2004
fra seksjon Gastrokirurgi v. seksjonsoverlege Torstein Valset
Avdeling for Ortopedi og Kirurgi
SI Lillehammer.

Vi har ved vår Kirurgisk avdeling seksjon Gastrokirurgi 6A , SI Lillehammer, fått signaler fra befolkningen, både leger og folk ellers, om at vår faktiske eksistens, og hva vi yter av tjenester, kan være for dårlig kjent.
Vi ønsker derfor nå, etter at vi har vært i drift med nåværende modell/funksjonsfordeling for Divisjon Kirurgi Sykehuset Innlandet siden 24. mai 2004, snart 6 måneder, å gi følgende faktaopplysninger:

Fortsett å lese «11. nov 2004. Informasjonsbrev til Leger og Befolkning i Oppland !»

GD-Debatt 04 06 2004
GD’s agenda i sykehusspørsmål ?

Direktør Almlid må ut i debattsidene i GD for å klargjøre.
Han mener nå, eller nærmere bestemt «–, er det nesten slik at vi fristes til å tro at GD selv har en skjult agenda i denne saken.»
Hvilken agenda skal vi tro GD har ?
Hvilken oppgave har lokalaviser av type GD ?
De har bl.a. en hovedoppgave i å avsløre nettopp denne type skjulte agendaer og rent snusk fra såvel privatpersoner som offentlig forvaltning !
Det er det minste vi kan kreve av en lokalavis !
Det var jo i sin tid ganske oppsiktsvekkende at Almlid & co kunne slippe unna så lettvint og enkelt da historien om Hamar sykehus’ elendige forfatning ble påpekt så tydelig i vårt brev dagen før det avgjørende styremøtet i Sykehuset Innlandet for 8 måneder siden.
Jeg selv var overbevist om at den saken ville sette flere sentrale personer i SI i en meget vanskelig knipe. Slik gikk det jo da ikke som vi vet. Styret ble forklart at denne rapporten som forelå ikke hadde noen vesentlig betydning, og at Hamar sykehus lett kunne opprustes for rene småpenger, til akseptabel standard.
Styret ble ført bak lyset !
Hvorfor må Almlid nå ut i debattsidene ?….. Fortsett å lese «GD-Debatt 04 06 2004
GD’s agenda i sykehusspørsmål ?
»

Debattinnlegg i GD 081203 v. Divisjonsdirektørene.

DEBATTINNLEGG GD 081203:
Av Øyvind Graadal, Ingvar Stokstad, Alice Beate Andersgaard,
Tove Kjeverud Fossan og Stein Tronsmoen, divisjonsdirektører
i Sykehuset Innlandet HF
«…Målet med den nye funksjonsfordelingen i Sykehuset Innlandet er å gi befolkningen i Hedmark og Oppland et bedre sykehustilbud.
Reaksjoner ute i befolkningen tyder på at det kan ha spredd
seg misforståelser som er egnet til å skape unødig uro og engstelse.
Det vil ikke skje noen rasering av sykehustilbudet.
Som ansvarlige for det medisinske tilbudet i Sykehuset Innlandet, ønsker vi med denne artikkelen å gi faktainformasjon om hva de vedtatte
endringene innebærer…»

OA 141103. Mer dramatisk enn å «fjerne føden» !

Oppland Arbeiderblad141103 : Mer dramatisk enn å «fjerne føden» !
Nå går det opp for Gjøvik hva som holder på å skje:
..Mer dramatisk enn å fjerne føden!
Flyttingen av ortopedisk avdeling fra Gjøvik til Lillehammer innebærer at de aller fleste som bryter av en arm eller et bein må til Lillehammer. I rene tall dreier det seg om flere tusen pasienter i året. Legene ved avdelingen er bekymret over det de kaller en ad hoc-avgjørelse…
Nå drar nok den mektige Hagebakken påny til Ministeren med sine ærend. Kanskje han ber om å få flyttet Føden tilbake til Lillehammer !
Det gikk nok litt sent opp for Gjøvik hva som kunne komme til å skje, når man så grundig og effektivt «ødela» grunnlaget for det opprinnelige vedtaket.

Holsbrekken (KrF og Lesja) har rolleproblemer/forklaringsproblemer !

Det har vært skremmende mange politiske krumspring og uforståelige politiske tilbaketog i Sykehuset innlandet de siste 20 årene.
Dette husker mange av oss.

Leder Oppland Arbeiderblad 221003:
Tidligere leder i helse- og sosialutvalget i Oppland, Audun Holsbrekken, forsøkte seg i gårdagens avis med en forklaring på hvorfor han som fylkespolitiker mente det var best å beholde fødeavdelingen i Gjøvik mens han som styremedlem i Helse Øst mener nøyaktig det motsatte. Dette politiske krumspringet krever han til og med respekt for. Det med respekten skal vi la ligge, men forståelsen sitter i hvert fall langt inne….

–Hva skjedde i SI saken den 6. oktober 2003 ?
Da «bløt» kirurgisk avdeling på Lillehammer helt uventet ble nedlagt……

For å oppdatere deg litt på det hendelsene:
Les først vårt ÅPENT BREV TIL STYRET i Gudbrandsdølen-Dagningen 011003
Deretter kan du lese VEDTAKET fra styremøtet i Sykehuset Innlandet 061003
Jeg antar de fleste her vil forstå at vedtaket kan være vanskelig å akseptere
for miljøet på Lillehammer?
Se også avisoppslaget i Gudbrandsdølen-Dagningen den 041003
og oppslaget dagen etter vedtaket i samme avis.

Finnes det en bedre løsning ?
VIKTIG! om arbeidet i «KIRURGIGRUPPEN»
14 08 – 11 09 2003

Under arbeidet i Kirurgigruppen fra 14/8 til 11/9, 4 uker !!, så jeg for meg å få anledning til, i del B av mandatet, å drøfte nærmere en organisasjon med gjennomgående ledelse ved avdelingene og seksjonene ved sykehusene.
Der f.eks. kirurgi skulle foregå ved begge sykehusene i Oppland, med funksjons- og oppgavefordeling etter omforent avtale, – og der ett av sykehusene ble utpekt til å inneha den døgnkontinuerlig akuttfunksjon, det andre til mer elektive funksjoner. Alle legene i arbeide ved seksjonen skulle delta i arbeidet og vaktfunksjonene både ved akuttavdelingen og ved den elektive seksjonen.
På denne måten bevarer man funksjon og nærhet for begge sykehusene, og kan betjene de andre avdelingene, f.eks. medisinsk, gynekologisk og barneavdelingen, med de helt ÅPENBARE FORDELER som ligger i dette !

Fortsett å lese «Finnes det en bedre løsning ?
VIKTIG! om arbeidet i «KIRURGIGRUPPEN»
14 08 – 11 09 2003»

Dette visste vi jo høsten 2003 !
Kveldens Nettavis H-A 310505.

Stenges om få år !
Prosjektgruppa i Sykehuset Innlandets Prosjekt 2020 foreslår å legge ned sjukehuset i Hamar.
Alt taler for at styret i helseforetaket vil slutte seg til dette.
Er regjeringa enig i vedtaket, kommer sjukehuset til å stenge om få år.
Jeg vil tilføye:
Steng om 1-ett år, eller før !
De 3 aktuelle Mjøs-sykehusene kan ta over når det måtte være.
Det er et velkjent faktum, og vil gi STORE innsparinger.
Hamar har siden høsten 2003 vært en klar og åpenbar feilsatsning !

Det er full splid på Gjøvik. Som vi har forventet. OA 1911 2005.

Les oppslagene i OA 1911 2005, Forsiden,
og mer fra Hamar – Gjøvik samarbeidet om dette side 6-7.
Avd. sjef Kolltveit fremstår i en ny rolle !
«…20 overleger og to underordnede leger ved sykehuset i Gjøvik har
skrevet under oppropet. – De 22 underskriftene samlet
jeg sammen på litt over en time.
Jeg regner med å kunne få med 40 leger totalt på oppropet, sier avdelingssjef ved kirurgisk avdeling, Gjøvik, avdelingsoverlege Sigmund Kolltveit…»
Som avdelingssjef kir. avd. SI Gjøvik setter han igang underskriftsaksjon ved eget sykehus ! Slå den !
Hva sier Almlid til dette ?
Kfr tidligere «smekk» til avdelingssjefer med annet syn….
Nå dreier det seg også om aksjon sammen med SI Hamar, som naturligvis trenger drahjelp for å komme seg til Rudshøgda – Brumunddal eller deromkring.
De har visstnok samlet inn 87 underskrifter fra leger ved Hamar, Gjøvik og Elverum, – det dreier seg vel om både overleger, assistentleger og turnuskandidater ?
Og hva sier så dette ?
Hvis man f.eks. samler inn det dobbelte antall eller så for det andre
hovedalternativet ?
Hamar unnser seg heller ikke muligheten for å servere til offentligheten tvilsomme uttalelser mot Lillehammermiljøet, et hittil ukjent lavmål av argumentasjon! uten noen rot i virkeligheten:
«…– På Lillehammer er gruppepresset stort. Vi kjenner til leger, særlig underordnede leger, som er enige med oss, men de tør ikke skrive under. Vi er også kjent med at det er leger på Lillehammer som jobber for at dette sykehuset bør bli den planlagte fellesenheten, sier kirurgisk overlege ved Hamar sykehus,Gunnar Tonvang.
Han er hovedtillitsvalgt for overlegene…»

Ny SINTEF rapport !!
Offentliggjøres i morgen torsdag 16 11 06 kl 12.

Les oppslaget i nrk.no/ho HER !
Innholdet er tydeligvis allerede kjent for avisen Østlendingen.
Sikkert også for langt flere, f. eks. de som har rekvirert rapporten
fra SINTEF, dvs. Regionrådene i Sør-Østerdal, Sør-Gudbrandsdalen,
Gjøvik regionen, Gjøvik, Lillehammer og Elverum kommune.
Dette er Hamar mot resten av Innlandet.
Det blir spennende å se rapporten i morgen, og utfallet av den!
Nå bør snart noen i ansvarlig posisjon ta konsekvensen av, og ansvaret for,
det de har drevet med av sykehusplanlegging i Innlandet,
og GÅ !

Styremøte i Sykehuset Innlandet 14 12 2006
Budsjettkutt 216 mill.
En selsom opplevelse !

Se også oppslaget i GDnett 14 12 06 HER !
I dag har jeg for første gang, antagelig også siste, vært tilhører til styremøte i Sykehuset Innlandet.
En ganske selsom opplevelse, preget av manglende realinnsikt om den faktiske situasjon i foretaket,
og et ganske lamslått styre.
Vi tilhørere, og naturligvis styret, overlesses med tall og såkalte faktaopplysninger i store mengder,
100vis av powerpointfoiler lesset ned med data i alle fasonger, som det egentlig ikke er mulig å forholde
seg til, hva angår om dette representerer den egentlige sannhet, fragmenter av sannhet,
eller kanskje er ”forbannet løgn”, – som statistikk også kalles i noen sammenhenger.
Det foreligger naturligvis i tillegg kilovis med bakgrunnsmateriale fra ledelsen, som det knapt er mulighet for noen i styret å sette seg grundig inn i.
Arme mennesker !
Det mest påfallende er at INGEN nevner ordet tillit, enn si MISTILLIT, i diskusjonen.
Nestleder Sigmund Thue var såvidt inne på dette da han påpekte at adm. dir. senest i mai 2006
overbeviste styret om at underskuddstrenden definitivt var i ferd med å snu !
Ser man det ? Det var IKKE det som var på gange ! Det ble verre – og verre !
Tillit/mistillit er noe vi ute i organisasjonen diskuterer mye !
Vi kan leve med økonomisk krise, det er vi vant til !
Vi kan derimot IKKE leve med TILLITSKRISE !
Her har vi en ledelse, og en administrerende direktør, som etter 3 års arbeide nå,
i en for sykehuset forferdelig rundgang, har mistet enhver tillit i store deler av organisasjonen.
I en normal situasjon ville denne person, denne ledelsen, stilt overfor en situasjon som dette,
med et underskudd på 216 mill kr av et totalbudsjett på 4.7 millarder,
stilt sin(e) plass(er) til disposisjon, som det vel heter i disse kretser.
Hadde de ikke gjort det, ville de blitt KASTET !
EN av styrerepresentantene nevnte i et innlegg under forhandlingene, ganske matt, at det
var noe med selve organiseringen av styresammensetningen i Helse Øst,
i motsetning til de andre regionene, som gjorde det så vanskelig. Her i HØ har vi konsekvent
viseadm. dir. i HØ Regionalt Helseforetak som styreledere i de enkelte helseforetak.
Dermed er det klar linje helt til topps ! Det nytter ikke å kjempe i mot !
Ære være Grethe Fossum som gjorde et forsøk på å få utsatt saken til 3. juledag,
i et siste forsøk på å få Helseministeren på banen med midler.
Dette stod det 5 – 5 på i styret fikk vi høre, forslaget ville falt med styreleders (viseadm. dir. HØ)
dobbeltstemme. Naturligvis ville det ikke hjulpet. Styreleders formaninger om at dette var et umulig
prosjekt var ikke til å misforstå.
Men ! Det ville ha vært et kraftig signal. !
Styreleder Peder Olsen hadde også endel filosofisk/byråkratiske betraktninger rundt forsvarlighetsbegrepet.
Han mente tydeligvis at det som nå skjer ikke kan kalles uforsvarlig.
”Vi må ikke sette oss i den situasjon at vi ikke mener det kan organiseres en spesialisthelsetjeneste i
Innlandet for 4,7 milliarder kroner”
Jeg vil si det slik :
Korridorsenger som som planlagt del av helsetjenesten er uforsvarlig helstjeneste !
Ingen kan mene noe annet.
Det er medisinsk sett, etisk sett, praktisk sett, sikkerhetsmessig sett, – og på alle andre måter uforsvarlig helstjeneste !
Nedprioritering av Kreftomsorgen og eldreomsorgen i sykehus er også uforsvarlig helstjeneste !

Mageplask etter kodeanklager.
Leder. GD 20 04 2011

http://www.gd.no/meninger/article5578760.ece
Kodesaken i Sykehuset Innlandet har utviklet seg på oppsiktsvekkende vis.
Åtte måneder etter at styret i Sykehuset Innlandet sist var samlet til styremøte i Lillehammer, skal styret igjen samles i byen.
Åtte måneder har det tatt å få landet kodesaken som startet etter en noe oppblåst presentasjon av hvor stor andel av traumesakene i Sykehuset Innlandet som var forankret nettopp til avdelingen i Lillehammer.
Adm.direktør Morten Lang-Ree gjør det han lenge har visst han måtte gjøre overfor styret. Nemlig å avblåse stormløpet mot Lillehammer sykehus generelt og spesielt mot avdelingsoverlege Roar Rønning.
Sistnevnte har hatt ansvaret for kodingen ved sykehuset. Han er av kolleger ved andre sykehus utpekt for å ha utnyttet kodesystemet på utilbørlig vis i bevisst vinnings hensikt på vegne av sin arbeidsplass.
forts….

Fortsett å lese «Mageplask etter kodeanklager.
Leder. GD 20 04 2011»

Jeg minner om innspill fra o.l. O J Rolstad for snart 2 år siden !

Se hvor rett han hadde !

Først et brev 30102003til Helseministeren og Stortingsrepresentanter:
utdrag her : (les hele teksten via linken over)
«…
HELSEREFORMEN I PRAKSIS
– et eksempel fra Mjøsregionen hvor et effektivt, komplett akutt sykehus bygges ned
Sykehuset på Lillehammer er innlandets mest komplette sykehus. Som et ledd i helsereformen vedtok styre i Sykehuset Innlandet HF en ny organisering av regionens sykehustilbud, som i realiteten vil rasere den mest effektive enheten. Et velfungerende sykehus skal bygges ned, fagområder skal fordeles rundt på fire sykehus og ingen blir komplette – ikke før man på noe sikt bøter på skaden og bygger opp igjen et nytt stort sykehus nærmere Oslo…»

Så et avisinnlegg i GD 04062004:
utdrag her: (les hele teksten via linken over)
«…
«Funksjons fordeling på ville veier»
Undertegnede skrev ifjor en avisartikkel om foreslåtte endringer for Sykehuset Innlandet, mulige strategier og hvilke konsekvenser forslagene ville få.
Dessverre ser det ut til at vurderingene var realistiske.

Kort historikk:
I Oppland har vi gjennom generasjoner opparbeidet to fullverdige og veldrevne somatiske sykehus som kunne yte god og rask service til Opplands innbyggere. Sykehus som hver for seg kunne motta og gi god behandling til de fleste innlagte. Enkelte funksjoner med spisskompetanse var fordelt mellom sykehusene, innen nøkterne økonomiske rammer, slik at sykehustjenestene var blant de rimeligste i landet.
Hedmark valgte 4 somatiske sykehus, der Elverum skulle ha de fleste sentralsykehusfunksjonene.

Fortsett å lese «Jeg minner om innspill fra o.l. O J Rolstad for snart 2 år siden !»

Nye og uvante metoder i «kampen» om sykehusstrukturen i Innlandet.

Det er trukket inn nye og uvante metoder i «kampen» om sykehusstrukturen i Innlandet.
——
Representert ved I :
Gunnar Tonvangs svært beklagelige og lite gjennomtenkte
utspill i OA den 19. nov 2005, der han sterkt mistenkeliggjør kolleger ved SI Lillehammer ved utsagn som helt savner gehalt eller dokumentasjon :
«…– På Lillehammer er gruppepresset stort. Vi kjenner til leger, særlig underordnede leger, som er enige med oss, men de tør ikke skrive under.
Vi er også kjent med at det er leger på Lillehammer som jobber for at dette sykehuset bør bli den planlagte fellesenheten, sier kirurgisk overlege ved Hamar sykehus,Gunnar Tonvang.
Han er hovedtillitsvalgt for overlegene…»
Dette er jo det reneste tøv, det bør Tonvang vite. Jeg tror også han vet det….
Man kan jo i all anstendighets navn ikke slenge ut beskyldninger og
påstander som dette uten snev av dokumentasjon for dette ?
Eller kan han være feil sitert ?
Dårlig prestert fra en hovedtillitsvalgt !
Hovedtillitsvalgt for hvem ? Hamaroverlegene ? Elverumsoverlegene ?
Hedmarksoverlegene ?
——
Og II :
Avdelingssjef Kolltveit setter seg, i sin lederstilling, i spissen for en underskriftsaksjon til støtte for en av de aktuelle løsninger for fremtiden i Sykehuset Innlandet.
I andre organisasjoner vi kan sammenligne oss med, ville et slikt aktivt innspill, fra den type lederposisjon, være en god søknad om fritak !
——
Riktignok foregår det nå utvilsomt en maktkamp, mange vil si en ganske rå maktkamp, innen Sykehuset Innlandet, fra toppledelsen og nedover, for om mulig å påvirke prosessen frem mot et fungerende SI i fremtiden.
At man allikevel ser seg tjent med å følge noenlunde anstendige normer for argumentasjon i kampen burde være en selvfølge for alle.

GD 181106 DER kom kuttforslagene !
Dette er en uakseptabel og uriktig fordeling !

Så har vi det gående !
Styreframlegget tar ingen hensyn til advarsler om å ikke fordele såkalt
overskudd og underskudd i Sykehuset Innlandet rundt på avdelingene etter
som hvor de tilsynelatende befinner seg i forhold til budsjett/regnskap !
Dette er en helt uakseptabel og URIKTIG fordeling !
Overskudd ved SI Hamar fremkommer ved at andre sykehus i Innlandet tar seg
av de delene av virksomheten som MÅ gå med underskudd.
Fordelingen som foreslås her er direkte feilaktig, uvettig, og nok et bevis på
ledelsens bevisste forsøk på å legge alt til rette for en tilsynelatende Hamar suksess.
Almlid har blitt nøye underrettet, bl. a. av undertegnede, om de feilvurderinger som
foretas ved et slikt forslag.
Nå legger han tross dette allikevel frem forslaget. Mot bedre vitende.
Det er ganske enkelt sagt helt ufattelig at dette forslaget nå kommer slik det er.
Ennå mer ufattelig blir det hvis også styret vedtar styreframlegget.
Gjennomføres dette som planlagt vil det måtte komme til et oppgjør med ledelsen.
Sykehusledelsens handling må innklages til Helse Øst, og til Generalforsamlingen ved Helseminister Brustad !
Se hele oppslaget HER !

GD181106SykehusSpare


Se hele oppslaget HER !