Sykehuset Innlandet er en skandale.
GD debatt 13 04 23 v Frode Veian

Utskrift/Sitat av GD Debatten 13 04 2023
«»Sykehuset Innlandet er en skandale»»

Frode Veian, Otta, pensjonist, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin
Leserbrev Debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. SITAT.
«»Styret i Sykehuset Innlandet (SI) har etter over 20 års utredning anbefalt at det skal bygges nytt hovedsykehus i ingenmannsland (Moelv).
Dette er resultatet av ca. 50 år sykehusstrid i Hedmark. På begynnelsen av 70-tallet vedtok Stortinget at Elverum sykehus skulle vær sentralsykehus for Hedmark.
På den tiden hadde Hamar sykehus et dårlig renommé, og dårligere faglig tilbud enn Elverum. Øyeblikkelig hjelp pasienter ble ofte avvist på Hamar og henvist videre til Elverum. Denne praksisen svekket Hamar i forhold til Elverum. Men Stortingets sentralsykehusvedtak ar aldri blitt akseptert av Hamarmiljøet.
Da foretaksmodellen ble innført i 2001 definerte daværende Helse-Sør (senere innlemmet i Helse Sør-Øst (HSØ) en sykehusstruktur basert på tradisjonell nivåtenkning: Under sykehus med nasjonale funksjoner og regionsykehus skulle man på fylkesnivå ha allsidige akuttsykehus, lokalsykehus med akuttfunksjoner og mindre akuttsykehus, i slik rekkefølge …

Fortsett å lese «Sykehuset Innlandet er en skandale.
GD debatt 13 04 23 v Frode Veian
»

Ikke glem at Kringsjåtunet kynisk, systematisk, økonomisk ble planlagt redusert allerede 17 11 2019

Dette var nok det bevisste og godt (dårlig) planlagte første skritt på veien til full nedleggelse vi opplever i disse dager.
Det skal ikke mye til før balansen og kvaliteten forrykkes i medisinske kvalitets fagstrukturer som dette.
Tanken er at det da skal bli lettere å endre/legge ned i neste runde, under dekke av at kvalitet og effektivitet  skal bedres.
ENDRINGSLEDELSE kalles dette i lederutdanningen.

Les artikkelen.

«Sykehusframtida legges. Info direktør Inger Lise Ski 13 04 2005»

Nye momenter drypper inn fra ledelsen i Sykehuset Innlandet.
Se GD idag 13. april.
«….Informasjonsdirektør Inger Lise Ski orienterte poltikerne både i fylkestinget og Lillehammer formansskap om prosessen….
Mye tyder på at det blir satset på ett hovedsenter med enten et lite antall lokalsykehus eller sykehus med akuttfunksjoner rundt i regionen….
Ifølge Ski er det nødvendig med endringer innen de operative fagene, for å møte utviklingen og tilby kompetanse lokalt….
Mjøssykehus er uaktuelt; på den annen side loves det ikke sykehustjenester på «alle» steder….»
Dette er kjent stoff. De samme gamle «argumenter» for å bygge opp om det såkalte hovedsenteret, som aldri er tenkt lagt annet sted enn i Hamar regionen, som naturlig nok også har født tankene om dette lite gjennomtenkte prosjektet.
Men så kommer en ny type argumentasjon:»….Framtida er enmannsrom, men høyblokka på sykehuset i Lillehammer er lite funksjonelt i så måte. Søylene innvendig står nemlig slik at huset egner seg dårlig for ombygging av sengepostene til enmannsrom….»
Dette er noe nytt ! Man fisker frem stadig nye argumenter for å svekke Lillehammers kandidatur som fremtidig sykehus.
Det blir interessant å se utviklingen av denne nye vinklingen.
Vi har jo allerede i stor grad, i flere etasjer, bygget om til enmannsrom på sykehuset.
Det ser ikke ut til å være noen problemer med det !

Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL.
Kronikk GD 290105.

Er sykehusstrukturen som er valgt i Sykehuset Innlandet egnet til å fremme nasjonale mål?
Av førsteamanuensis Bente Ohnstad
Bente Ohnstad er førsteamanuensis i juridiske fag ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har tidligere jobbet i Sosial- og helsedepartementet og hadde en sentral rolle ved utformingen av helselovreformen.
Ulike reformer og deres målsettinger
Tilgjengelighet, helhet, ansvarlighet og mer helse for pengene har vært stikkord for en rekke reformer som regjering og storting har sluttet seg til. I 2002 ble heleforetaksloven som la grunnlaget for 5 regionale helseforetak med tilhørende sykehus satt i kraft. Sykehusene i Hedmark og Oppland er alle organisert under Helse Øst (det regionale helseforetaket).
Fortsett å lese «Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL.
Kronikk GD 290105.
»

11. nov 2004. Informasjonsbrev til Leger og Befolkning i Oppland !

INFORMASJONSBREV 11. november 2004
fra seksjon Gastrokirurgi v. seksjonsoverlege Torstein Valset
Avdeling for Ortopedi og Kirurgi
SI Lillehammer.

Vi har ved vår Kirurgisk avdeling seksjon Gastrokirurgi 6A , SI Lillehammer, fått signaler fra befolkningen, både leger og folk ellers, om at vår faktiske eksistens, og hva vi yter av tjenester, kan være for dårlig kjent.
Vi ønsker derfor nå, etter at vi har vært i drift med nåværende modell/funksjonsfordeling for Divisjon Kirurgi Sykehuset Innlandet siden 24. mai 2004, snart 6 måneder, å gi følgende faktaopplysninger:

Fortsett å lese «11. nov 2004. Informasjonsbrev til Leger og Befolkning i Oppland !»

GD-Debatt 04 06 2004
GD’s agenda i sykehusspørsmål ?

Direktør Almlid må ut i debattsidene i GD for å klargjøre.
Han mener nå, eller nærmere bestemt «–, er det nesten slik at vi fristes til å tro at GD selv har en skjult agenda i denne saken.»
Hvilken agenda skal vi tro GD har ?
Hvilken oppgave har lokalaviser av type GD ?
De har bl.a. en hovedoppgave i å avsløre nettopp denne type skjulte agendaer og rent snusk fra såvel privatpersoner som offentlig forvaltning !
Det er det minste vi kan kreve av en lokalavis !
Det var jo i sin tid ganske oppsiktsvekkende at Almlid & co kunne slippe unna så lettvint og enkelt da historien om Hamar sykehus’ elendige forfatning ble påpekt så tydelig i vårt brev dagen før det avgjørende styremøtet i Sykehuset Innlandet for 8 måneder siden.
Jeg selv var overbevist om at den saken ville sette flere sentrale personer i SI i en meget vanskelig knipe. Slik gikk det jo da ikke som vi vet. Styret ble forklart at denne rapporten som forelå ikke hadde noen vesentlig betydning, og at Hamar sykehus lett kunne opprustes for rene småpenger, til akseptabel standard.
Styret ble ført bak lyset !
Hvorfor må Almlid nå ut i debattsidene ?….. Fortsett å lese «GD-Debatt 04 06 2004
GD’s agenda i sykehusspørsmål ?
»

Debattinnlegg i GD 081203 v. Divisjonsdirektørene.

DEBATTINNLEGG GD 081203:
Av Øyvind Graadal, Ingvar Stokstad, Alice Beate Andersgaard,
Tove Kjeverud Fossan og Stein Tronsmoen, divisjonsdirektører
i Sykehuset Innlandet HF
«…Målet med den nye funksjonsfordelingen i Sykehuset Innlandet er å gi befolkningen i Hedmark og Oppland et bedre sykehustilbud.
Reaksjoner ute i befolkningen tyder på at det kan ha spredd
seg misforståelser som er egnet til å skape unødig uro og engstelse.
Det vil ikke skje noen rasering av sykehustilbudet.
Som ansvarlige for det medisinske tilbudet i Sykehuset Innlandet, ønsker vi med denne artikkelen å gi faktainformasjon om hva de vedtatte
endringene innebærer…»

OA 141103. Mer dramatisk enn å «fjerne føden» !

Oppland Arbeiderblad141103 : Mer dramatisk enn å «fjerne føden» !
Nå går det opp for Gjøvik hva som holder på å skje:
..Mer dramatisk enn å fjerne føden!
Flyttingen av ortopedisk avdeling fra Gjøvik til Lillehammer innebærer at de aller fleste som bryter av en arm eller et bein må til Lillehammer. I rene tall dreier det seg om flere tusen pasienter i året. Legene ved avdelingen er bekymret over det de kaller en ad hoc-avgjørelse…
Nå drar nok den mektige Hagebakken påny til Ministeren med sine ærend. Kanskje han ber om å få flyttet Føden tilbake til Lillehammer !
Det gikk nok litt sent opp for Gjøvik hva som kunne komme til å skje, når man så grundig og effektivt «ødela» grunnlaget for det opprinnelige vedtaket.

Holsbrekken (KrF og Lesja) har rolleproblemer/forklaringsproblemer !

Det har vært skremmende mange politiske krumspring og uforståelige politiske tilbaketog i Sykehuset innlandet de siste 20 årene.
Dette husker mange av oss.

Leder Oppland Arbeiderblad 221003:
Tidligere leder i helse- og sosialutvalget i Oppland, Audun Holsbrekken, forsøkte seg i gårdagens avis med en forklaring på hvorfor han som fylkespolitiker mente det var best å beholde fødeavdelingen i Gjøvik mens han som styremedlem i Helse Øst mener nøyaktig det motsatte. Dette politiske krumspringet krever han til og med respekt for. Det med respekten skal vi la ligge, men forståelsen sitter i hvert fall langt inne….

–Hva skjedde i SI saken den 6. oktober 2003 ?
Da «bløt» kirurgisk avdeling på Lillehammer helt uventet ble nedlagt……

For å oppdatere deg litt på det hendelsene:
Les først vårt ÅPENT BREV TIL STYRET i Gudbrandsdølen-Dagningen 011003
Deretter kan du lese VEDTAKET fra styremøtet i Sykehuset Innlandet 061003
Jeg antar de fleste her vil forstå at vedtaket kan være vanskelig å akseptere
for miljøet på Lillehammer?
Se også avisoppslaget i Gudbrandsdølen-Dagningen den 041003
og oppslaget dagen etter vedtaket i samme avis.

Finnes det en bedre løsning ?
VIKTIG! om arbeidet i «KIRURGIGRUPPEN»
14 08 – 11 09 2003

Under arbeidet i Kirurgigruppen fra 14/8 til 11/9, 4 uker !!, så jeg for meg å få anledning til, i del B av mandatet, å drøfte nærmere en organisasjon med gjennomgående ledelse ved avdelingene og seksjonene ved sykehusene.
Der f.eks. kirurgi skulle foregå ved begge sykehusene i Oppland, med funksjons- og oppgavefordeling etter omforent avtale, – og der ett av sykehusene ble utpekt til å inneha den døgnkontinuerlig akuttfunksjon, det andre til mer elektive funksjoner. Alle legene i arbeide ved seksjonen skulle delta i arbeidet og vaktfunksjonene både ved akuttavdelingen og ved den elektive seksjonen.
På denne måten bevarer man funksjon og nærhet for begge sykehusene, og kan betjene de andre avdelingene, f.eks. medisinsk, gynekologisk og barneavdelingen, med de helt ÅPENBARE FORDELER som ligger i dette !

Fortsett å lese «Finnes det en bedre løsning ?
VIKTIG! om arbeidet i «KIRURGIGRUPPEN»
14 08 – 11 09 2003»

Tanker etter SINTEFrapporten. Oppsummering.

Hovedproblemet med SINTEF rapporten, sett bort fra tidligere nevnt lavt presisjonsnivå
(eller korrektur nivå ?) vedrørende situasjonen FØR funksjonsfordelingen,
ogt sett bort fra åpenbare svakheter forøvrig, er tydelig :Den omhandler OVERHODET IKKE annet enn de spesifikke fagområdene som ble funksjonsfordelt.
Helt sentrale problemstillinger som følgene av løsrivelse og oppsplitting av fagområder som naturlig hører,
og MÅ høre sammen, vurderes IKKE noe sted i rapporten.
Det gjelder helt sentrale problemområder som :

Fortsett å lese «Tanker etter SINTEFrapporten. Oppsummering.»

Nytt innlegg i Helsetjenesteaksjonens
e-postliste Aja!
Jadda, jeg fikk støre i tale jeg!

Hei igjen Aja!
Jadda, jeg kom meg ut av op.stua og fikk Støre i tale jeg, en 5 minutters tid.
Av hans strengt avmålte 30 min allmøte på SI Lillehammer, i et mer enn stappfullt aditorium,
– før han hastet videre i sin sorte statsrådsAudi, med sitt følge.
Han er jo på sitt vis en imponerende, karismatisk veltalende, nærmest automat-talende politikerperson.
Den skal han ha! Han passer ihverfall glimrende som diplomat.
Dette var en sedvanlig valgkampturne fra en helseminister, men uten de store utfall mot andre partier,
og ingen penger eller overraskelser til oss i potten.
Valset_Store_GD260813.jpg

Fortsett å lese «Nytt innlegg i Helsetjenesteaksjonens
e-postliste Aja!
Jadda, jeg fikk støre i tale jeg!»

17 utdrag fra SINTEF rapporten ! LES ! BEDØM SELV !

Her får du en fin samling på 17 små utdrag fra SINTEF rapporten
Jeg har tidligere påpekt dens flere mangler og svakheter.
Noe har de da imidlertid fått med seg de som står bak den
ellers spinkle rapporten.
Dette er samlet sammen av en av oss som virkelig har posisjon,
innsikter og bedømmelseskraft i det som nå skjer.
Hvordan kan en ledelse bli sittende etter en bedømmelse som dette !
Det dreier seg om stryk ! IKKE bestått !

Fortsett å lese «17 utdrag fra SINTEF rapporten ! LES ! BEDØM SELV !»

Oppsiktsvekkende fra styreleder Peder Olsen
i NRK HO i morges 12 12 2006 !
SI kan vise til ganske gode resultater !?

Hør det selv HER !
Dette fremkommer i Opplandssendingen i morges ! ordrett avskrevet ::
Det er ikke aktuelt å skille ut sykehusene i Oppland som egen driftsenhet under Helse Øst, slik en samlet opplandsbenk på Stortinget ønsker. Det sier viseadm. Direktør i HØ Peder Olsen. Olsen som også er styreleder i Sykehuset Innlandet mener sykehusreformen har betydd mye positivt for helsetilbudet i Innlandet, og han mener det vil svekke dette tilbudet dersom sykehusene i Oppland blir skilt ut. Til Opplandssendinga i dag morges 12 12 2006 sier Peder Olsen :
””””Det er en problemstilling som jeg ikke oppfatter står på dagsorden i HØ.
Nei HØ vurderer nok at det er oppnådd såpass mye i SI, og HØ anser nok at SI fortsatt har et så stort potensiale at det vil være mer å vinne på å holde foretaket sammen enn å dele det opp igjen. Som jeg har sagt så kan SI vise til ganske gode resultater.””””
På spørsmål om et underskudd på 216 mill kr og stadige stridigheter et godt resultat svarer Peder Olsen :
””””Nei, men vi har aldri tatt/hatt ? (uklart hva som sies her) et underskudd på 216 mill kr vet du. Når sykehuset har et merforbruk i øyeblikket så knyttes dette i første rekke til at sykehuset yter veldig mye behandling, og det er faktum slik at befolkningen i Innlandet får sykehusbehandling litt mer enn det som er gjennomsnittet i Helse Øst.””””
Kommentar til ovenstående :Her ser vi et klart uttrykk for maktstrukturene i Helse Øst og Sykehuset Innlandet, og viljen og evnen til å bruke denne makten, på tvers av befolkningens og valgte politikeres klart uttalte ønsker og vilje.
Det er ingen tvil om at det som nå skjer med dramatiske innsparinger og budsjettkutt skjer med trygg forankring, og full støtte helt til topps i Helse Øst.
Helse Øst, som holder hus på Hamar, har helt fra starten valgt en struktur der toppene i HØ sitter rundt som styreledere i de forskjellige foretakene.
Peder Olsen (Hamar), viseadministrerende direktør i HØ, kommer fra stilling som avdelingsoverlege ved Sanderud psykiatriske sykehus i Hedmark, og er i tillegg av HØ utpekt som styreleder i Ahus HF, Sunnås sykehus HF og Sykehuset Innlandet HF.
Viseadm dir Steinar Marthinsen (Hamar) har tilsvarende posisjon i Sykehuset Asker Bærum HF og Sykehuset Østfold HF.
Tidligere adm dir i HØ Tor E Berge (Gjøvik) er styreleder i Ullevål US HF og Aker US HF.
Med denne konstruksjonen får vi en tilsiktet og meget sterk sentral styring, der kun Helseministeren som Foretaksmøte (generalforsamling) representerer en folkevalgt påvirkning av det som skjer.
Siste (og eneste ?) gang Helseministeren, daværende Dagfinn Høybråthen, grep inn var SI vedtak i oktober 03 om nedleggelse av Fødeavdelingen ved SI Gjøvik, da vedtaket om nedleggelse ble omgjort den i Foretaksmøtet 6/11 03.
Slik det nå bærer avsted bør Helseminister Sylvia Brustad gjøre forberedelser til Foretaksmøte igjen, etter styremøtet i Sykehuset Innlandet om 2 dager, den 14. desember 2006 !