«Sykehusframtida legges. Info direktør Inger Lise Ski 13 04 2005»

Nye momenter drypper inn fra ledelsen i Sykehuset Innlandet.
Se GD idag 13. april.
«….Informasjonsdirektør Inger Lise Ski orienterte poltikerne både i fylkestinget og Lillehammer formansskap om prosessen….
Mye tyder på at det blir satset på ett hovedsenter med enten et lite antall lokalsykehus eller sykehus med akuttfunksjoner rundt i regionen….
Ifølge Ski er det nødvendig med endringer innen de operative fagene, for å møte utviklingen og tilby kompetanse lokalt….
Mjøssykehus er uaktuelt; på den annen side loves det ikke sykehustjenester på «alle» steder….»
Dette er kjent stoff. De samme gamle «argumenter» for å bygge opp om det såkalte hovedsenteret, som aldri er tenkt lagt annet sted enn i Hamar regionen, som naturlig nok også har født tankene om dette lite gjennomtenkte prosjektet.
Men så kommer en ny type argumentasjon:»….Framtida er enmannsrom, men høyblokka på sykehuset i Lillehammer er lite funksjonelt i så måte. Søylene innvendig står nemlig slik at huset egner seg dårlig for ombygging av sengepostene til enmannsrom….»
Dette er noe nytt ! Man fisker frem stadig nye argumenter for å svekke Lillehammers kandidatur som fremtidig sykehus.
Det blir interessant å se utviklingen av denne nye vinklingen.
Vi har jo allerede i stor grad, i flere etasjer, bygget om til enmannsrom på sykehuset.
Det ser ikke ut til å være noen problemer med det !

Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL.
Kronikk GD 290105.

Er sykehusstrukturen som er valgt i Sykehuset Innlandet egnet til å fremme nasjonale mål?
Av førsteamanuensis Bente Ohnstad
Bente Ohnstad er førsteamanuensis i juridiske fag ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har tidligere jobbet i Sosial- og helsedepartementet og hadde en sentral rolle ved utformingen av helselovreformen.
Ulike reformer og deres målsettinger
Tilgjengelighet, helhet, ansvarlighet og mer helse for pengene har vært stikkord for en rekke reformer som regjering og storting har sluttet seg til. I 2002 ble heleforetaksloven som la grunnlaget for 5 regionale helseforetak med tilhørende sykehus satt i kraft. Sykehusene i Hedmark og Oppland er alle organisert under Helse Øst (det regionale helseforetaket).
Fortsett å lese «Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL.
Kronikk GD 290105.
»

11. nov 2004. Informasjonsbrev til Leger og Befolkning i Oppland !

INFORMASJONSBREV 11. november 2004
fra seksjon Gastrokirurgi v. seksjonsoverlege Torstein Valset
Avdeling for Ortopedi og Kirurgi
SI Lillehammer.

Vi har ved vår Kirurgisk avdeling seksjon Gastrokirurgi 6A , SI Lillehammer, fått signaler fra befolkningen, både leger og folk ellers, om at vår faktiske eksistens, og hva vi yter av tjenester, kan være for dårlig kjent.
Vi ønsker derfor nå, etter at vi har vært i drift med nåværende modell/funksjonsfordeling for Divisjon Kirurgi Sykehuset Innlandet siden 24. mai 2004, snart 6 måneder, å gi følgende faktaopplysninger:

Fortsett å lese «11. nov 2004. Informasjonsbrev til Leger og Befolkning i Oppland !»

GD-Debatt 04 06 2004
GD’s agenda i sykehusspørsmål ?

Direktør Almlid må ut i debattsidene i GD for å klargjøre.
Han mener nå, eller nærmere bestemt «–, er det nesten slik at vi fristes til å tro at GD selv har en skjult agenda i denne saken.»
Hvilken agenda skal vi tro GD har ?
Hvilken oppgave har lokalaviser av type GD ?
De har bl.a. en hovedoppgave i å avsløre nettopp denne type skjulte agendaer og rent snusk fra såvel privatpersoner som offentlig forvaltning !
Det er det minste vi kan kreve av en lokalavis !
Det var jo i sin tid ganske oppsiktsvekkende at Almlid & co kunne slippe unna så lettvint og enkelt da historien om Hamar sykehus’ elendige forfatning ble påpekt så tydelig i vårt brev dagen før det avgjørende styremøtet i Sykehuset Innlandet for 8 måneder siden.
Jeg selv var overbevist om at den saken ville sette flere sentrale personer i SI i en meget vanskelig knipe. Slik gikk det jo da ikke som vi vet. Styret ble forklart at denne rapporten som forelå ikke hadde noen vesentlig betydning, og at Hamar sykehus lett kunne opprustes for rene småpenger, til akseptabel standard.
Styret ble ført bak lyset !
Hvorfor må Almlid nå ut i debattsidene ?….. Fortsett å lese «GD-Debatt 04 06 2004
GD’s agenda i sykehusspørsmål ?
»

Naturligvis måtte Tjemsland fratre som adm. dir. ved Sentralsykehuset i Rogaland (SiR).

Det er bare utrolig og innsiktsløst at han måtte ta flere måneders lammende og ødeleggende konflikt på å forstå dette !
Her ser du avisoppslagene i Stavanger Aftenblad nettutgaven om denne rykende ferske nyheten i dag:
Stavanger Aftenblad nettutgaven Publisert 9. februar 2004 18:22
«…Erik Tjemsland fratrer som adm.direktør for Helse Stavanger HF – Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) med virkning fra 20. februar 2004…»
Stavanger Aftenblad nettutgaven Publisert 9. februar 2004 16:19
«…Styreleder i Helse Stavanger, Steinar Olsen, beklager men forstår Erik Tjemslands avgang.
Jeg synes Tjemslands beslutning er beklagelig. Men jeg forstår avgjørelsen, sier Olsen.
Avgjørelsen kommer etter press fra de ansatte på sykehuset. Mandag mottok Tjemsland det fjerde brevet fra legene ved sykehuset der de krever hans avgang…»
Stavanger Aftenblad nettutgaven Publisert 9. februar 2004 15:12
«…56 leger ved kirurgisk ortopedisk klinikk ved Sentralsjukehuset i Rogaland ber sykehusdirektør Erik Tjemsland trekke seg. Årsaken er at klinikkdirektøren fikk sparken i fjor.
I et åpent brev til sykehusledelsen skriver legene at de mangler tillit til administrerende direktør Erik Tjemsland på grunn av håndteringen av klinikkdirektør Tom Glomsaker, melder NRK…»

Helse Stavanger problemene 2003/2004 går ut av BLOGGEN, du finner stoffet her !

BLOGGEN skal fremover kun dreie seg om Sykehuset Innlandet.
Du finner alle entries om SiR saken ved å lese videre her.
Alle linker er dessverre døde pr 02 2023
Naturligvis vant Glomsaker denne saken… og vinner også i de neste instansene !
Naturligvis måtte Tjemsland gå… for godt ! Maken til feilvurderinger !
Styreleder bør definitivt gå av … han også … det skjønner han nok etterhvert !
Hva skal man med et styre som håndterer en vanskelig sak på en så klønete måte ?

0904 2004 Der gikk Tjemsland !
3112 2003 Glomsaker vant i Tingretten.
2312 2003 Konst. klinikkdirektør ved SiR Kir-Ort klinikk tror striden kan leges.
2312 2003 Her er BREVET fra Styret i Helse Stavanger til de 57 legene ved Kirurgisk-Ortopedisk klinikk SiR!
2212 2003 Fra NRK Rogaland 221203.
2312 2003 Styret ved SiR har ikke forstått alvoret.
2212 2003 Interessant debattinnlegg i Stavanger Aftenblad Nettutgaven. Alvorlig svikt i bedriftskulturen ved SiR ?
2212 2003 Styret i Helse Stavanger HF har tillit til adm. dir. Tjemsland !
1812 2003 «Styrelederen har misforstått fullstendig». Stavanger Aftenblad Nettutgaven 181203.
1212 2003 Også Øyeavdelingen i Stavanger kommer med sterk kritikk mot sykehusdirektøren.
1212 2003 Taust på nettsidene til SiR og Helse Vest pr. 121203 vedr. konflikten i Stavanger.
1212 2003 Ekstra styremøte Rogaland legeforening 111203 om konflikten ved SiR. Fra Tidsskrift for Den norske legeforening.
1212 2003 Glomsaker ble sjekket !
1212 2003 Tynnslitt tillit til sykehuset i Stavanger.
0512 2003 Stavanger Aftenblad 051203 Ledelsesfarsen i Stavanger ruller videre…
1112 2003 ORKAN i Stavanger.
0312 2003 Glomsaker hadde vanskeligheter også i Torsby/Sverige i 2001.
0312 2003 Ny klinikkdirektør i Stavanger
2711 2003 Glomsaker er i en fæl klemme i Stavanger.
2511 2003 Stavanger Aftenblad 251103. Nyansatte i Stavanger frykter for stillingene sine.
2611 2003 Det var nok nødvendig at Glomsaker sa sin mening.
2611 2003 Stavanger Aftenblad 261103. Glomsaker føler seg kriminalisert.
2511 2003 Stavanger Aftenblad 251103. Om maktkampene på sykehuset.
2411 2003 NRK Rogaland 241103.
2411 2003 NRK Rogaland om Glomsaker-saken 211103.
2411 2003 Dagens Medisin 211103.
2411 2003 Resten av Artiklene i Stavanger Aftenblad vedr. Glomsaker-saken

Glomsaker vant i Tingretten !

Naturligvis vil denne saken gå i Glomsakers favør.
Avskjedigelsen var jo en helt meningsløs og absurd handling fra SiR ledelsens side.
Det blir utvilsomt fullstendig tap for SiR ledelse, og Adm. direktør Tjemsland og evt Styreleder som kommer til å måtte gå på dette, – slik jeg har skrevet her tidligere. Noe annet ville være helt utenkelig….
Les Stavanger Aftenblad nettutgave 301203
og 311203:
«… Glomsaker vant første runde 1
Publisert 30. desember 2003 16:29
Tom Glomsaker, som ble avskjediget fra stillingen sin på Sentralsjukehuset, har tatt første stikk i rettsapparatet – tingretten sier at det ikke var grunnlag for avskjedigelse. Helse Stavanger påkjærer kjennelsen til lagmannsretten.
Glomsaker ble avskjediget på grunn av illojalitet, men Stavanger Tingrett kan ikke se at det finnes grunnlag for dette. Derfor får han nå stå i stillingen inntil det foreligger endelig avgjørelse i tingretten …»
«… Glomsaker vant første runde 2
Publisert 31. desember 2003 08:05
Det er uvanlig at avskjedigede får lov til å bli i stillingen inntil arbeidsrettssaken er avgjort. Men det får klinikkdirektør Tom Glomsaker…
… Stavanger Tingrett, ved sorenskriver Olav T. Laake, avsa i går kjennelse om at Glomsaker får bli i stillingen. Helse Stavanger påkjærer kjennelsen til lagmannsretten. Retten konkluderer med at grunnlaget for avskjedigelsen synes tvilsomt. Men den påpeker også at avgjørelsen er fattet utelukkende på grunnlag av det skriftlige materialet som foreligger… »
Rogalands Avis nettutgave 311203
«… – Jeg er veldig glad for den beslutningen som retten har tatt, sier Glomsaker til Rogalands Avis. Han understreker likevel at saken ikke er ferdigbehandlet, og at dette kun er en midlertidig beslutning.
Har en sterk sak.
Glomsaker mener likevel at han har en sterk sak når den kommer for retten. I Stavanger tingretts konklusjon heter det blant annet at retten ikke kan se at Glomsaker har vært illojal. Dermed slår den fast at det ikke var grunnlag for å gi Glomsaker avskjed fra direktørstillingen på SiR…»
Se nok en gang juridiske ekspertuttalelser om legers ytringsfrihet, fra Tidsskrift Nor Lægeforening, 2002; 122 :
Henning Jakhelln og Eivind Smith

Debattinnlegg i GD 081203 v. Divisjonsdirektørene.

DEBATTINNLEGG GD 081203:
Av Øyvind Graadal, Ingvar Stokstad, Alice Beate Andersgaard,
Tove Kjeverud Fossan og Stein Tronsmoen, divisjonsdirektører
i Sykehuset Innlandet HF
«…Målet med den nye funksjonsfordelingen i Sykehuset Innlandet er å gi befolkningen i Hedmark og Oppland et bedre sykehustilbud.
Reaksjoner ute i befolkningen tyder på at det kan ha spredd
seg misforståelser som er egnet til å skape unødig uro og engstelse.
Det vil ikke skje noen rasering av sykehustilbudet.
Som ansvarlige for det medisinske tilbudet i Sykehuset Innlandet, ønsker vi med denne artikkelen å gi faktainformasjon om hva de vedtatte
endringene innebærer…»

OA 141103. Mer dramatisk enn å «fjerne føden» !

Oppland Arbeiderblad141103 : Mer dramatisk enn å «fjerne føden» !
Nå går det opp for Gjøvik hva som holder på å skje:
..Mer dramatisk enn å fjerne føden!
Flyttingen av ortopedisk avdeling fra Gjøvik til Lillehammer innebærer at de aller fleste som bryter av en arm eller et bein må til Lillehammer. I rene tall dreier det seg om flere tusen pasienter i året. Legene ved avdelingen er bekymret over det de kaller en ad hoc-avgjørelse…
Nå drar nok den mektige Hagebakken påny til Ministeren med sine ærend. Kanskje han ber om å få flyttet Føden tilbake til Lillehammer !
Det gikk nok litt sent opp for Gjøvik hva som kunne komme til å skje, når man så grundig og effektivt «ødela» grunnlaget for det opprinnelige vedtaket.

Holsbrekken (KrF og Lesja) har rolleproblemer/forklaringsproblemer !

Det har vært skremmende mange politiske krumspring og uforståelige politiske tilbaketog i Sykehuset innlandet de siste 20 årene.
Dette husker mange av oss.

Leder Oppland Arbeiderblad 221003:
Tidligere leder i helse- og sosialutvalget i Oppland, Audun Holsbrekken, forsøkte seg i gårdagens avis med en forklaring på hvorfor han som fylkespolitiker mente det var best å beholde fødeavdelingen i Gjøvik mens han som styremedlem i Helse Øst mener nøyaktig det motsatte. Dette politiske krumspringet krever han til og med respekt for. Det med respekten skal vi la ligge, men forståelsen sitter i hvert fall langt inne….

–Hva skjedde i SI saken den 6. oktober 2003 ?
Da «bløt» kirurgisk avdeling på Lillehammer helt uventet ble nedlagt……

For å oppdatere deg litt på det hendelsene:
Les først vårt ÅPENT BREV TIL STYRET i Gudbrandsdølen-Dagningen 011003
Deretter kan du lese VEDTAKET fra styremøtet i Sykehuset Innlandet 061003
Jeg antar de fleste her vil forstå at vedtaket kan være vanskelig å akseptere
for miljøet på Lillehammer?
Se også avisoppslaget i Gudbrandsdølen-Dagningen den 041003
og oppslaget dagen etter vedtaket i samme avis.

Finnes det en bedre løsning ?
VIKTIG! om arbeidet i «KIRURGIGRUPPEN»
14 08 – 11 09 2003

Under arbeidet i Kirurgigruppen fra 14/8 til 11/9, 4 uker !!, så jeg for meg å få anledning til, i del B av mandatet, å drøfte nærmere en organisasjon med gjennomgående ledelse ved avdelingene og seksjonene ved sykehusene.
Der f.eks. kirurgi skulle foregå ved begge sykehusene i Oppland, med funksjons- og oppgavefordeling etter omforent avtale, – og der ett av sykehusene ble utpekt til å inneha den døgnkontinuerlig akuttfunksjon, det andre til mer elektive funksjoner. Alle legene i arbeide ved seksjonen skulle delta i arbeidet og vaktfunksjonene både ved akuttavdelingen og ved den elektive seksjonen.
På denne måten bevarer man funksjon og nærhet for begge sykehusene, og kan betjene de andre avdelingene, f.eks. medisinsk, gynekologisk og barneavdelingen, med de helt ÅPENBARE FORDELER som ligger i dette !

Fortsett å lese «Finnes det en bedre løsning ?
VIKTIG! om arbeidet i «KIRURGIGRUPPEN»
14 08 – 11 09 2003»

Pay med oppsiktsvekkende uttalelser om tillitsvalgte !

Avgått styreleder i SI Peter Pay har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser til avisen Østlendingen i forbindelse med Tillitsvalgtes uttalelser om manglende medbestemmelse i prosessen.
Det synes klart at Pay IKKE har forstått hvordan et HELSEFORETAK må ledes.
Dette dreier seg om en organisasjon, en kunnskapsbedrift, med et unikt ansvar overfor befolkningen, – og som ikke kan drives som en hvilken som helst profittbasert bedrift.
Dette har nå Almlid forstått, han fortjener honnør for det !
Man kan f.eks. ikke redusere driften i psykiatrien, spesielt ikke når det foreligger klare føringer fra sentralt politisk hold på at dette er et prioritert satsningsområde, – fordi man ikke makter å få denne til å gå med overskudd.
Slikt forstår ikke Pay ! Vi får være glad han forsvant så snart anledningen bød seg. Han var ikke noen mann for helsevesenet, og for de åpne styrerom.
Og han snakker om HOLDNINGER !!
Les hans uttalelser til Østlendingen 110303
«…IKKE DEMOKRATI: – Tillitsvalgte i helsevesenet blir aldri fornøyde og tror det hersker et flertallsdemokrati. Det gjør det ikke, sier avgåtte styreleder Peter Pay.
Administrasjonen og styret bestemmer i helseforetakene, og ikke et flertall av de ansatte. Fordi ansatte i norsk helsevesen tror det er demokratisk flertall som skal styre beslutningene, blir de aldri fornøyde, sier tidligere styreleder i Sykehuset Innlandet, Peter Pay.
Pay gikk av som styreleder 12. november etter at helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) overprøvde styrets vedtak om å legge ned fødeavdelingen på Gjøvik. Men Pay satt ved roret under omstillingsprosjektene som nå de ansattes representanter knallhardt kritiserer.
Den tidligere styrelederen mener det er holdninger mer enn informasjon, tidspress og ansattes medbestemmelse som er årsaken til at de ansattes organisasjoner nå gjør opprør mot ledelsen…»

Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus.

Utdrag – Les videre på lenken….
Fra Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3252-3:
«…–Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus
Ingrid M. Høie
Tjenestetilbudet ved lokalsykehusene står lagelig til for hugg når de regionale helseforetakene svinger øksen for å få budsjettene i balanse. Mens helseforetakene begrunner sentralisering med budsjettbalanse og økonomi, ser allmennleger medisinsk-faglige og økonomiske grunner til å bevare lokalsykehusene.
– Tidligere forestillinger om at lokalsykehus er faglig dårligere og dyrere i drift enn store sentralinstitusjoner, er gjort til skamme, sier Anette Fosse, fastlege i Mo i Rana, og forkjemper for lokalsykehus gjennom en årrekke.
Hun viser til rapporter fra SAMDATA (1) og Senter for medisinsk metode (2): Siden 1995 har SAMDATA årlig publisert sammenlikninger mellom sykehusene, som korrigerer for at store sykehus har enkelte pasienter med mer alvorlige tilstander. Dataene underbygger at samme behandling koster mindre ved lokalsykehus enn ved sentralsykehus.
I 2001 utgav Senter for medisinsk metode en rapport som konkluderer med at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet (3)…»

InnSI’a mai 2004. Eksempel på nøytral reflekterende InfoAvis…

Dette sendes per post til ALLE ansatte i Sykehuset Innlandet.
Se først i mai-utgaven innslaget om vår divisjonsdirektør som «elsker kirurgi»….
«Noen samler på frimerker, andre spiller bridge. Jeg koser meg med kirurgien…»
For seriøse kollegaer i daglig tung kirurgisk praksis er uttalelser som dette, fra en divisjonssjef i kirurgi knapt til å holde ut.
Nettopp slik er kirurgi IKKE !
Kirurgi hverken kan eller skal være slik !
Dette er ingen hobby man kan bedrive for egen adspredelses skyld, slik man bedriver bridge eller frimerkesamling.
En divisjonsdirektør i kirurgi kan bare ikke komme med slike uttalelser !
Jeg velger å tro at han selv ved anledning vil beklage dette oppslaget ?
Les så hovedoppslaget på forsiden fra mai 04.
Det synes ikke å være noen grenser for hvor viktig det er med forholdet til Sanderud i disse dager:
«Det ville være uriktig å igangsette den store utbyggeingen på Sanderud før en har sett dette i en bredere sammengheng. Da kunne vi risikere å gjøre feilinvesteringer, sa styrets nestleder Sigmund Thue.
Adm. direktør Almlid sa det slik: Det ville være noe bortimot en tjenesteforsømmelse om vi ikke hadde startet denne prosessen nå, før en eventuell utbygging av akutttilbudet på Sanderud…»
Kunne det f. eks. tenkes å være en tjenesteforsømmelse å IKKE ta hensyn til at Hamar sykehus ikke kan brukes i fremtiden ?
–Før man investerer 100 talls millioner for å få dette til å fungere som en nødløsning…
–Spesielt når Hedmark fylke allerede selv forlengst har satset på Elverum som sentralsykehus og bygget opp dette til tidsmessig standard…
–Og spesielt når man allerede har et tidsmessig nær komplett sykehus på Lillehammer, i riktig avstand fra Oslo/AHus…
–Og samtidig et velfungerende tidsmessig sykehus på Gjøvik…
–Og alle synes å være enige i at det er for mange sykehus i Mjøsområdet.
–Hvilket sykehus burde da stå for fall ?
–Kanskje det som av SI ledelse selv karakteriseres som ubrukbart i et tidsperspektiv på 7-10 år ?
Vi vet jo at det allerede i dag er uhensiktsmessig til sitt bruk.
Det er allerede i offisielt møte i regi av Sykehuset Innlandet, av sentral overlege ved Hamar sykehus, karakterisert som KONDEMNABELT !
Vi vet at dette syn deles av flere overleger ved Hamar sykehus.

Primærlegene har problemer med å finne «rett sykehus»

Link gått ut http://gd.no/vis_sak.asp?refnum=11699″
Gudbrandsdølen Dagningen 09 06 2004
…»Kommunelege Jo Telje i Nord-Fron er en av mange leger i primærhelsetjenesten som skal prøve å finne ut hvilket sykehus de nå skal sende pasientene til…»
Link gått ut http://gd.no/vis_sak.asp?refnum=11707″>Gudbrandsdølen Dagningen 10 06 2004
…»Sykehusdirektør Torbjørn Almlid lover at det skal bli tettere samarbeid med primærhelsetjenesten. Han tror at problemene med å få pasientene til riktig sykehus, vil gå over veldig fort…»
…»Jeg tror dette vil gå seg til, sier Almlid.
– Du har fortsatt tro på at den funksjonsfordelingen dere har gjort er riktig ?
– Den har jeg ikke mistet troen på. Jeg er helt sikker på at den er riktig. Men jeg er smertelig klar over at det er vi som har bevisbyrden…»
BLOGGskriver er helt sikker på at dette IKKE vil gå seg til, og at den foretatte funksjonsfordeling til og satsning på Hamar sykehus er FULLSTENDIG gal.
Faglig sett såvel som økonomisk sett.
Undres på hva som evt vil skje når eksemplene og bevisene på at dette er en feilslått organisering begynner å rulle inn ?
Vil Almlid være stor nok til å innse og innrømme at dette bærer galt avsted ?
Eller blir fallhøyden og prestisjen for stor ?
Vil han se at dette nærmer seg tjenesteforsømmelse (slik han selv har benevnt liknende problemstillinger tidligere – (kfr InnSi’a mai 04)) ?
Advarslene har jo vært mange nok og klare nok…
Vi følger med videre !
Vi vil i nær fremtid få se store investeringer i Hamar sykehus, som allikevel vil bli lagt ned innen få år.
Investeringene og omorganiseringen/funksjonsfordelingen som blir foretatt her vil være fullstendig bortkastet.
Hvis man da ikke har som erklært hovedmål å få oppført et nytt sentralsykehus nettopp i Hamarområdet, nærmere bestemt litt sør for Hamar, på Sanderud.
Her vil man nok sørge for å få saltet ned så store grunnlagsinvesteringer som mulig, for å kunne bygge opp en argumentasjon på at det vil «lønne seg» å investere videre i et nytt somatisk sykehus her.
Man vil ikke se i øynene at det er ett somatisk sykehus for mye i Mjøsområdet.
Både Gjøvik, Lillehammer og Elverum er så tidsmessige og store at det lønner seg å satse på dem også i fremtiden.
Hamar bør snarest avskrives som aktivt vaktbærende sykehus, og funksjonene overføres til de 3 andre sykehusene det er fornuftig å satse på i fremtiden.
Bygging av nytt sykehus er det slett ikke behov for. Når DET går opp for sentrale myndigheter, Helse Øst og Helseministeren, vil nok den ballen raskt legges stendød.
Slikt er det ikke midler til i den foreliggende situasjon. Sykehuset Innlandet sa jo selv i mandatet til Kirurgigruppen i fjor høst, at nytt sykehus overhode ikke skulle med i planleggingen fremover.
Omkamp dreier ikke dette seg om.
Kampen blåses først i gang i disse dager…av Almlid selv…