«Sykehusframtida legges. Info direktør Inger Lise Ski 13 04 2005»

Nye momenter drypper inn fra ledelsen i Sykehuset Innlandet.
Se GD idag 13. april.
«….Informasjonsdirektør Inger Lise Ski orienterte poltikerne både i fylkestinget og Lillehammer formansskap om prosessen….
Mye tyder på at det blir satset på ett hovedsenter med enten et lite antall lokalsykehus eller sykehus med akuttfunksjoner rundt i regionen….
Ifølge Ski er det nødvendig med endringer innen de operative fagene, for å møte utviklingen og tilby kompetanse lokalt….
Mjøssykehus er uaktuelt; på den annen side loves det ikke sykehustjenester på «alle» steder….»
Dette er kjent stoff. De samme gamle «argumenter» for å bygge opp om det såkalte hovedsenteret, som aldri er tenkt lagt annet sted enn i Hamar regionen, som naturlig nok også har født tankene om dette lite gjennomtenkte prosjektet.
Men så kommer en ny type argumentasjon:»….Framtida er enmannsrom, men høyblokka på sykehuset i Lillehammer er lite funksjonelt i så måte. Søylene innvendig står nemlig slik at huset egner seg dårlig for ombygging av sengepostene til enmannsrom….»
Dette er noe nytt ! Man fisker frem stadig nye argumenter for å svekke Lillehammers kandidatur som fremtidig sykehus.
Det blir interessant å se utviklingen av denne nye vinklingen.
Vi har jo allerede i stor grad, i flere etasjer, bygget om til enmannsrom på sykehuset.
Det ser ikke ut til å være noen problemer med det !

Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL.
Kronikk GD 290105.

Er sykehusstrukturen som er valgt i Sykehuset Innlandet egnet til å fremme nasjonale mål?
Av førsteamanuensis Bente Ohnstad
Bente Ohnstad er førsteamanuensis i juridiske fag ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har tidligere jobbet i Sosial- og helsedepartementet og hadde en sentral rolle ved utformingen av helselovreformen.
Ulike reformer og deres målsettinger
Tilgjengelighet, helhet, ansvarlighet og mer helse for pengene har vært stikkord for en rekke reformer som regjering og storting har sluttet seg til. I 2002 ble heleforetaksloven som la grunnlaget for 5 regionale helseforetak med tilhørende sykehus satt i kraft. Sykehusene i Hedmark og Oppland er alle organisert under Helse Øst (det regionale helseforetaket).
Fortsett å lese «Førsteamanuensis Bente Ohnstad HIL.
Kronikk GD 290105.
»

11. nov 2004. Informasjonsbrev til Leger og Befolkning i Oppland !

INFORMASJONSBREV 11. november 2004
fra seksjon Gastrokirurgi v. seksjonsoverlege Torstein Valset
Avdeling for Ortopedi og Kirurgi
SI Lillehammer.

Vi har ved vår Kirurgisk avdeling seksjon Gastrokirurgi 6A , SI Lillehammer, fått signaler fra befolkningen, både leger og folk ellers, om at vår faktiske eksistens, og hva vi yter av tjenester, kan være for dårlig kjent.
Vi ønsker derfor nå, etter at vi har vært i drift med nåværende modell/funksjonsfordeling for Divisjon Kirurgi Sykehuset Innlandet siden 24. mai 2004, snart 6 måneder, å gi følgende faktaopplysninger:

Fortsett å lese «11. nov 2004. Informasjonsbrev til Leger og Befolkning i Oppland !»

GD-Debatt 04 06 2004
GD’s agenda i sykehusspørsmål ?

Direktør Almlid må ut i debattsidene i GD for å klargjøre.
Han mener nå, eller nærmere bestemt «–, er det nesten slik at vi fristes til å tro at GD selv har en skjult agenda i denne saken.»
Hvilken agenda skal vi tro GD har ?
Hvilken oppgave har lokalaviser av type GD ?
De har bl.a. en hovedoppgave i å avsløre nettopp denne type skjulte agendaer og rent snusk fra såvel privatpersoner som offentlig forvaltning !
Det er det minste vi kan kreve av en lokalavis !
Det var jo i sin tid ganske oppsiktsvekkende at Almlid & co kunne slippe unna så lettvint og enkelt da historien om Hamar sykehus’ elendige forfatning ble påpekt så tydelig i vårt brev dagen før det avgjørende styremøtet i Sykehuset Innlandet for 8 måneder siden.
Jeg selv var overbevist om at den saken ville sette flere sentrale personer i SI i en meget vanskelig knipe. Slik gikk det jo da ikke som vi vet. Styret ble forklart at denne rapporten som forelå ikke hadde noen vesentlig betydning, og at Hamar sykehus lett kunne opprustes for rene småpenger, til akseptabel standard.
Styret ble ført bak lyset !
Hvorfor må Almlid nå ut i debattsidene ?….. Fortsett å lese «GD-Debatt 04 06 2004
GD’s agenda i sykehusspørsmål ?
»

Helse Stavanger problemene 2003/2004 går ut av BLOGGEN, du finner stoffet her !

BLOGGEN skal fremover kun dreie seg om Sykehuset Innlandet.
Du finner alle entries om SiR saken ved å lese videre her.
Alle linker er dessverre døde pr 02 2023
Naturligvis vant Glomsaker denne saken… og vinner også i de neste instansene !
Naturligvis måtte Tjemsland gå… for godt ! Maken til feilvurderinger !
Styreleder bør definitivt gå av … han også … det skjønner han nok etterhvert !
Hva skal man med et styre som håndterer en vanskelig sak på en så klønete måte ?

0904 2004 Der gikk Tjemsland !
3112 2003 Glomsaker vant i Tingretten.
2312 2003 Konst. klinikkdirektør ved SiR Kir-Ort klinikk tror striden kan leges.
2312 2003 Her er BREVET fra Styret i Helse Stavanger til de 57 legene ved Kirurgisk-Ortopedisk klinikk SiR!
2212 2003 Fra NRK Rogaland 221203.
2312 2003 Styret ved SiR har ikke forstått alvoret.
2212 2003 Interessant debattinnlegg i Stavanger Aftenblad Nettutgaven. Alvorlig svikt i bedriftskulturen ved SiR ?
2212 2003 Styret i Helse Stavanger HF har tillit til adm. dir. Tjemsland !
1812 2003 «Styrelederen har misforstått fullstendig». Stavanger Aftenblad Nettutgaven 181203.
1212 2003 Også Øyeavdelingen i Stavanger kommer med sterk kritikk mot sykehusdirektøren.
1212 2003 Taust på nettsidene til SiR og Helse Vest pr. 121203 vedr. konflikten i Stavanger.
1212 2003 Ekstra styremøte Rogaland legeforening 111203 om konflikten ved SiR. Fra Tidsskrift for Den norske legeforening.
1212 2003 Glomsaker ble sjekket !
1212 2003 Tynnslitt tillit til sykehuset i Stavanger.
0512 2003 Stavanger Aftenblad 051203 Ledelsesfarsen i Stavanger ruller videre…
1112 2003 ORKAN i Stavanger.
0312 2003 Glomsaker hadde vanskeligheter også i Torsby/Sverige i 2001.
0312 2003 Ny klinikkdirektør i Stavanger
2711 2003 Glomsaker er i en fæl klemme i Stavanger.
2511 2003 Stavanger Aftenblad 251103. Nyansatte i Stavanger frykter for stillingene sine.
2611 2003 Det var nok nødvendig at Glomsaker sa sin mening.
2611 2003 Stavanger Aftenblad 261103. Glomsaker føler seg kriminalisert.
2511 2003 Stavanger Aftenblad 251103. Om maktkampene på sykehuset.
2411 2003 NRK Rogaland 241103.
2411 2003 NRK Rogaland om Glomsaker-saken 211103.
2411 2003 Dagens Medisin 211103.
2411 2003 Resten av Artiklene i Stavanger Aftenblad vedr. Glomsaker-saken

Naturligvis måtte Tjemsland fratre som adm. dir. ved Sentralsykehuset i Rogaland (SiR).

Det er bare utrolig og innsiktsløst at han måtte ta flere måneders lammende og ødeleggende konflikt på å forstå dette !
Her ser du avisoppslagene i Stavanger Aftenblad nettutgaven om denne rykende ferske nyheten i dag:
Stavanger Aftenblad nettutgaven Publisert 9. februar 2004 18:22
«…Erik Tjemsland fratrer som adm.direktør for Helse Stavanger HF – Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) med virkning fra 20. februar 2004…»
Stavanger Aftenblad nettutgaven Publisert 9. februar 2004 16:19
«…Styreleder i Helse Stavanger, Steinar Olsen, beklager men forstår Erik Tjemslands avgang.
Jeg synes Tjemslands beslutning er beklagelig. Men jeg forstår avgjørelsen, sier Olsen.
Avgjørelsen kommer etter press fra de ansatte på sykehuset. Mandag mottok Tjemsland det fjerde brevet fra legene ved sykehuset der de krever hans avgang…»
Stavanger Aftenblad nettutgaven Publisert 9. februar 2004 15:12
«…56 leger ved kirurgisk ortopedisk klinikk ved Sentralsjukehuset i Rogaland ber sykehusdirektør Erik Tjemsland trekke seg. Årsaken er at klinikkdirektøren fikk sparken i fjor.
I et åpent brev til sykehusledelsen skriver legene at de mangler tillit til administrerende direktør Erik Tjemsland på grunn av håndteringen av klinikkdirektør Tom Glomsaker, melder NRK…»

Glomsaker vant i Tingretten !

Naturligvis vil denne saken gå i Glomsakers favør.
Avskjedigelsen var jo en helt meningsløs og absurd handling fra SiR ledelsens side.
Det blir utvilsomt fullstendig tap for SiR ledelse, og Adm. direktør Tjemsland og evt Styreleder som kommer til å måtte gå på dette, – slik jeg har skrevet her tidligere. Noe annet ville være helt utenkelig….
Les Stavanger Aftenblad nettutgave 301203
og 311203:
«… Glomsaker vant første runde 1
Publisert 30. desember 2003 16:29
Tom Glomsaker, som ble avskjediget fra stillingen sin på Sentralsjukehuset, har tatt første stikk i rettsapparatet – tingretten sier at det ikke var grunnlag for avskjedigelse. Helse Stavanger påkjærer kjennelsen til lagmannsretten.
Glomsaker ble avskjediget på grunn av illojalitet, men Stavanger Tingrett kan ikke se at det finnes grunnlag for dette. Derfor får han nå stå i stillingen inntil det foreligger endelig avgjørelse i tingretten …»
«… Glomsaker vant første runde 2
Publisert 31. desember 2003 08:05
Det er uvanlig at avskjedigede får lov til å bli i stillingen inntil arbeidsrettssaken er avgjort. Men det får klinikkdirektør Tom Glomsaker…
… Stavanger Tingrett, ved sorenskriver Olav T. Laake, avsa i går kjennelse om at Glomsaker får bli i stillingen. Helse Stavanger påkjærer kjennelsen til lagmannsretten. Retten konkluderer med at grunnlaget for avskjedigelsen synes tvilsomt. Men den påpeker også at avgjørelsen er fattet utelukkende på grunnlag av det skriftlige materialet som foreligger… »
Rogalands Avis nettutgave 311203
«… – Jeg er veldig glad for den beslutningen som retten har tatt, sier Glomsaker til Rogalands Avis. Han understreker likevel at saken ikke er ferdigbehandlet, og at dette kun er en midlertidig beslutning.
Har en sterk sak.
Glomsaker mener likevel at han har en sterk sak når den kommer for retten. I Stavanger tingretts konklusjon heter det blant annet at retten ikke kan se at Glomsaker har vært illojal. Dermed slår den fast at det ikke var grunnlag for å gi Glomsaker avskjed fra direktørstillingen på SiR…»
Se nok en gang juridiske ekspertuttalelser om legers ytringsfrihet, fra Tidsskrift Nor Lægeforening, 2002; 122 :
Henning Jakhelln og Eivind Smith

Debattinnlegg i GD 081203 v. Divisjonsdirektørene.

DEBATTINNLEGG GD 081203:
Av Øyvind Graadal, Ingvar Stokstad, Alice Beate Andersgaard,
Tove Kjeverud Fossan og Stein Tronsmoen, divisjonsdirektører
i Sykehuset Innlandet HF
«…Målet med den nye funksjonsfordelingen i Sykehuset Innlandet er å gi befolkningen i Hedmark og Oppland et bedre sykehustilbud.
Reaksjoner ute i befolkningen tyder på at det kan ha spredd
seg misforståelser som er egnet til å skape unødig uro og engstelse.
Det vil ikke skje noen rasering av sykehustilbudet.
Som ansvarlige for det medisinske tilbudet i Sykehuset Innlandet, ønsker vi med denne artikkelen å gi faktainformasjon om hva de vedtatte
endringene innebærer…»

OA 141103. Mer dramatisk enn å «fjerne føden» !

Oppland Arbeiderblad141103 : Mer dramatisk enn å «fjerne føden» !
Nå går det opp for Gjøvik hva som holder på å skje:
..Mer dramatisk enn å fjerne føden!
Flyttingen av ortopedisk avdeling fra Gjøvik til Lillehammer innebærer at de aller fleste som bryter av en arm eller et bein må til Lillehammer. I rene tall dreier det seg om flere tusen pasienter i året. Legene ved avdelingen er bekymret over det de kaller en ad hoc-avgjørelse…
Nå drar nok den mektige Hagebakken påny til Ministeren med sine ærend. Kanskje han ber om å få flyttet Føden tilbake til Lillehammer !
Det gikk nok litt sent opp for Gjøvik hva som kunne komme til å skje, når man så grundig og effektivt «ødela» grunnlaget for det opprinnelige vedtaket.

Holsbrekken (KrF og Lesja) har rolleproblemer/forklaringsproblemer !

Det har vært skremmende mange politiske krumspring og uforståelige politiske tilbaketog i Sykehuset innlandet de siste 20 årene.
Dette husker mange av oss.

Leder Oppland Arbeiderblad 221003:
Tidligere leder i helse- og sosialutvalget i Oppland, Audun Holsbrekken, forsøkte seg i gårdagens avis med en forklaring på hvorfor han som fylkespolitiker mente det var best å beholde fødeavdelingen i Gjøvik mens han som styremedlem i Helse Øst mener nøyaktig det motsatte. Dette politiske krumspringet krever han til og med respekt for. Det med respekten skal vi la ligge, men forståelsen sitter i hvert fall langt inne….

–Hva skjedde i SI saken den 6. oktober 2003 ?
Da «bløt» kirurgisk avdeling på Lillehammer helt uventet ble nedlagt……

For å oppdatere deg litt på det hendelsene:
Les først vårt ÅPENT BREV TIL STYRET i Gudbrandsdølen-Dagningen 011003
Deretter kan du lese VEDTAKET fra styremøtet i Sykehuset Innlandet 061003
Jeg antar de fleste her vil forstå at vedtaket kan være vanskelig å akseptere
for miljøet på Lillehammer?
Se også avisoppslaget i Gudbrandsdølen-Dagningen den 041003
og oppslaget dagen etter vedtaket i samme avis.

Finnes det en bedre løsning ?
VIKTIG! om arbeidet i «KIRURGIGRUPPEN»
14 08 – 11 09 2003

Under arbeidet i Kirurgigruppen fra 14/8 til 11/9, 4 uker !!, så jeg for meg å få anledning til, i del B av mandatet, å drøfte nærmere en organisasjon med gjennomgående ledelse ved avdelingene og seksjonene ved sykehusene.
Der f.eks. kirurgi skulle foregå ved begge sykehusene i Oppland, med funksjons- og oppgavefordeling etter omforent avtale, – og der ett av sykehusene ble utpekt til å inneha den døgnkontinuerlig akuttfunksjon, det andre til mer elektive funksjoner. Alle legene i arbeide ved seksjonen skulle delta i arbeidet og vaktfunksjonene både ved akuttavdelingen og ved den elektive seksjonen.
På denne måten bevarer man funksjon og nærhet for begge sykehusene, og kan betjene de andre avdelingene, f.eks. medisinsk, gynekologisk og barneavdelingen, med de helt ÅPENBARE FORDELER som ligger i dette !

Fortsett å lese «Finnes det en bedre løsning ?
VIKTIG! om arbeidet i «KIRURGIGRUPPEN»
14 08 – 11 09 2003»

Gravsteder. Graveyards. Cemetaries.
Oddernes. Ris. Cmentarz Rakowicki Krk.
Nowy cmentarz żydowski w Krakowie.
Kirkegårder er alltid verdt et besøk. I inn- og utland.

Uansett tilknytning eller lokalisering gir det alltid sterke inntrykk
og lærdom om stedets historie og skikker.

Cemetaries are always worth a visit. In your own country,
as well as abroad.
Even if you have no connection to the graves you visit,
nor to the localisation, you always feel the deep impression,
and learning about the history about the people around there,
their habits and customs in life.

Mor og far Grav DSC05040rev.jpg
Mor og fars gravsted. Oddernes kirkegård, Kristiansand.
Et vakkert sted.

TK’s gravsted. Ris kirkegård, Oslo.
T med Barnebarn, og M.

TK grav m T Isa received_1013654329181774.jpeg
Min gode nabo og venn M’s gravsted i Krakow.
Byens største, og enorme kirkegård,
i Rakowicki gaten, sentralt i Krk N.

Marcel grav DSC04985.JPG


Krakows Nye Jødiske Kirkegård, fra 1800. Over 10000 graver.
Mye av området er 200 år gammelt, urørt,
på vei tilbake til naturen,
overvokst dekket av eføy

NyJødiskKirkegårdKrk 1 DSC02641.png

NyJødiskKirkegårdKrk 3 DSC02647.png