Helsevesenet går utrygge tider i møte med @AKBratten og #Haukaas i #Spekter ledelsen.

«Spekter ber Helsedirektoratet og HOD om å stanse prosessen og organisere arbeidet slik at fokus endres fra det rent legefaglige til en diskusjon om ansvar, ledelse og driftsutfordringer».
Hørt på maken til underlig prat! De har ihvertfall ingen visjon om eller innsikt i hvordan fremskaffe kvalitet i helsetjenesten.
Konfliktskapende og arrogante besservissere.
Sjekk Dagens Medisin 20 06 2013


Oppdatert 20.06.13 Nyheter
Spesialitetsstrukturen: Ville stanse Helsedirektoratets arbeid
Spekter er misfornøyd med Helsedirektoratets rapport om fremtidens spesialitetsstruktur. – Et oppsiktsvekkende utspill, mener Legeforeningen om Spekters epost til sykehusdirektørene om å endre fokus.
Helsedirektoratet har laget en rapport om legers spesialitetsstruktur og innhold – med en rekke forslag til hvordan spesialiseringen av leger bør bli mer strukturert.
Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter var ikke fornøyd med rapporten.
I en epost den 14. mai til sykehusdirektørene skriver direktør Anne-Kari Bratten:
«Spekter ber Helsedirektoratet og HOD om å stanse prosessen og organisere arbeidet slik at fokus endres fra det rent legefaglige til en diskusjon om ansvar, ledelse og driftsutfordringer».
– Oppsiktsvekkende
Hege Gjessing, president i Legeforeningen, mener Spekters utspill er oppsiktsvekkende: – Bratten ber om at prosessen skal stoppes. Dette er en prosess som har som mål å sikre best mulig faglig kompetanse for legene. Spekter vil stoppe den fordi de mener driftsforhold er viktigere. Dette er oppsiktsvekkende. Hva vil det bety for pasientbehandlingen dersom driftsforhold skal veie tyngre enn kvalitet?
– Hvilke forslag fra Helsedirektoratet kan gå ut over driften?
– Målet er at spesialistutdanningen skal være så effektiv som mulig. Når utdanningen er satt i system, kan flere leger ta mer ansvar raskere. Men da må det også settes av mer tid til utdanningen, og leger under utdanning kan ikke være i produksjon hele tiden. Det kan være dette Spekter mener er en driftsutfordring.
– Ivaretar ikke da Spekter egentlig kun sitt arbeidsgiveransvar her?
– Nei, det syns jeg ikke. De skal være opptatt av driftsutfordringene. Men driftsutfordringer vil man alltid ha. Det vil være svært viktig for arbeidsgiverne at de har en kompetent, oppdatert stab også i lang tid framover, som har gjennomgått en systematisk utdanning og er fullt operative etterpå. Spekter viser en «her og nå-tankegang». Vi må tenke lengre frem, sier Gjessing.
Lederne må sette premissene
Prosjektdirektør Lars Haukaas kommenterer saken for Spekter.
– Rapporten sier ingenting om driftsutfordringene som vil komme dersom rådene i rapporten følges. Sykehuslederne har ikke blitt involvert, og det er de som må sette premissene for hvordan spesialistutdanningen skal utformes og tilpasses – både i forhold til pedagogisk opplegg og helseforetakenes drift. Nå ber vi om at Helsedirektoratet skal få et nytt oppdrag, der foretakslederne blir mye tydeligere involvert, sier Haukaas.
– I eposten skriver Spekter at prosessen må stanses. Ønsker dere ikke dette lenger?
– Vi har hatt et møte med direktoratet. Dersom denne rapporten forstås som et komplett grunnlag for hvordan spesialistutdanningen skal bli, må prosessen stanses. Men hvis den følges opp av en ny rapport, er det i orden for oss.
– Dere mener rapporten burde vært bedre forankret hos sykehusledelsen?
– Det er svakheter i måten Helsedirektoratet har jobbet på. Men hvis prosessen kan forbedres nå, er det ingen dramatikk i dette, sier Haukaas.
Mer fravær
Spekter mener forslagene fra Helsedirektoratet nødvendigvis vil ha store konsekvenser for driften av helse-?foretakene, for ressurssituasjonen og for kapasiteten i forhold til pasientene.
– Dersom det nye opplegget medfører endringer i tidsbruk for de ulike delene av opplæringsløpet, med mer fokus på opplæring og teori, sier det seg selv at det vil gi driftsutfordringer. Dette er forslag man ikke kan sitte på et kontor og ta stilling til: Ledelsen ved sykehusene må vurdere hvordan det passer inn i daglig drift, sier Haukaas.
– Legeforeningen er provosert over uttalelsen om at fokus må endres fra det rent legefaglige til en diskusjon om driftsutfordringer. Forstår du det?
– Nei. Legeforeningen blir lett provosert. Det faglige innholdet er selvsagt en sentral premiss. Like viktig er det at driften må foregå på forsvarlig vis, og da må spesialiseringen og det pedagogiske opplegget tilpasses driften. Det er ledelsens ansvar å sørge for det. Dette er helt elementært i alt utrednings- og utviklingsarbeid. Det er oppsiktsvekkende at Legeforeningen setter spørsmålstegn ved det, sier Haukaas.
Leverer rapporten som avtalt
Divisjonsdirektør Cecilie Daae i Helsedirektoratet sier direktoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å se på hvordan man kan sikre at vi har spesialister som møter pasientenes og fremtidens behov, og få en tydelig rolle- og ansvarsdeling.
– Det har vært en bred prosess for å kartlegge fremtidige utfordringer, hvordan vi kan møte dem – og sikre bedre kvalitet for pasienten. I prosessen har representanter for blant annet regionale og lokale helseforetak deltatt, i tillegg til pasientforeninger, Spekter, KS, universitetene og Legeforeningen. Vi tar til orientering at noen helseforetak mener de ikke har vært godt nok involvert, sier Daae.
Rapporten skal imidlertid leveres som avtalt. – Den leveres til HOD den 20. juni. Så skal den ut på en formell høringsrunde til høsten, sier Daae.
På spørsmålet om det vil komme en ny rapport, slik Spekter ønsker, svarer divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth: – Rapporten vi leverer denne uken, trekker opp en skisse for en ny spesialitetsstruktur og innhold. Det forutsettes at det blir et betydelig oppfølgingsarbeid før den nye strukturen eventuelt kan iverksettes. Innretningen på dette arbeidet vil bli gitt i oppdrag fra HOD, sier Aarseth.
Mari Rian Hanger
redaksjonen@dagensmedisin.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *