11. nov 2004. Informasjonsbrev til Leger og Befolkning i Oppland !

INFORMASJONSBREV 11. november 2004
fra seksjon Gastrokirurgi v. seksjonsoverlege Torstein Valset
Avdeling for Ortopedi og Kirurgi
SI Lillehammer.

Vi har ved vår Kirurgisk avdeling seksjon Gastrokirurgi 6A , SI Lillehammer, fått signaler fra befolkningen, både leger og folk ellers, om at vår faktiske eksistens, og hva vi yter av tjenester, kan være for dårlig kjent.
Vi ønsker derfor nå, etter at vi har vært i drift med nåværende modell/funksjonsfordeling for Divisjon Kirurgi Sykehuset Innlandet siden 24. mai 2004, snart 6 måneder, å gi følgende faktaopplysninger:


I tillegg til en stor Ortopedisk seksjon med ca 60 senger, og full ortopedisk akuttvirksomhet for hele Oppland fylke, består kirurgisk avdeling ved SI Lillehammer fortsatt også med en betydelig bløtkirurgisk virksomhet.
Vi har en seksjon for
Mamma/Endokrin kirurgi (bryst- og hormonkjertelkirurgi), og en seksjon for
Gastrokirurgi (mage-tarm kirurgi).
Den bløtkirurgiske virksomheten er samlokalisert med Gynekologisk avdeling i post 6A ved sykehuset, og disponerer her 10(- 12) senger.
Bløtkirurgene dekker en viktig 6-delt kirurgisk vakt for hele sykehuset.
Denne vakten er beregnet både
for skadepasientene til Avdeling for ortopedi og kirurgi,
for de minste barna under 5 år med akutte buksykdommer, og som behandles i samarbeid med Barneavdelingen,
samt for alle inneliggende pasienter for øvrig i sykehuset med de behov de måtte ha eller få for bløtkirurgisk vurdering og inngrep.
Gastrokirurgisk seksjon har 3 overlegehjemler,
hvorav 1 er besatt ved seksjonsoverlege Torstein Valset.
2 overlegestillinger ledig, utlyst (kfr nedenfor).
1 assistentlegestilling dekkes fra Gjøvik.
De ledige stillingene besettes ved innleide overlegevikarer, slik man er tvunget til å gjøre det også ved alle andre kirurgiske avdelinger i Innlandet.
Det er svært viktig for befolkningen og for legene i området å være klar over at fortsatt dekkes behovet for de samme typer elektiv, dvs planlagt, mage-tarm kirurgi som tidligere ved vårt sykehus.
Vi har p.t. 2 hele operasjonsdager på inneliggende pasienter pr uke, mandag og onsdag.
Planlagt til 2 1/2 dag pr uke, p.t. redusert pga vakant overlegestilling.
Endoscopidag torsdag hver 2. uke, som før, – planlegges til torsdag hver uke fra nyttår.
Dagkirurgi fredag hver uke, hel dag. D.v.s. 3-doblet kapasitet sammenlignet med før omorgansiseringen.
Kompetansen og kvaliteten i seksjonen er den samme som før, garantert ved at seksjonoverlegen er uforandret og har uforandret det medisinske ansvaret for virksomheten.
Vi har både for inneliggende så vel som dagkirurgiske pasienter, meget korte, nærmest fraværende, ventetider for de fleste typer operasjoner, både for inneliggende og dagkirurgiske pasienter, som f.eks:
Tarmreseksjoner både for kreftsykdommer og godartede tarmsykdommer,
Kikkhullskirurgi for
Gallestensykdommer og
Mellomgulvsbrokk/Refluxsykdom,
alle andre typer Brokk,
de forskjellige typer endetarmssykdommer som
Hemorrhoider,
Analfissur (endetarmssprekker) m.m.
Egentlig dreier det seg ikke ventetider overhode, kun det vi trenger for å kunne planlegge vårt arbeide.
Det er svært viktig at både fastlegene og befolkningen bruker oss for det vi er verdt!
Vår seksjon representerer fortsatt en meget viktig virksomhet, både innad i sykehuset, og derved også utad i befolkningen.
Vi representerer nærhet til et kompetent bløtkirurgisk behandlingstilbud !
Skulle av noen grunn DET skje at pasienter i større grad dreneres mot det som i nåværende modell kalles hovedavdelinger i Sykehuset Innlandet, vil vår funksjon på lengre sikt være i stor fare, – med de STORE konsekvenser det kan få for det fortsatt utvilsomt største og mest komplette sykehuset i Innlandet.