OPPROP !
BEGERET ER FULLT FOR OVERLEGER I OPPLAND !

Tilføyd kl 2230: Se GD nett i dag ; og OA nett i dag !
OPPFORDRING FRA OVERLEGER I OPPLAND
til styret for Sykehuset Innlandet
12. desember 2006

STOPP FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2007.
Konsekvensene av de foreslåtte nedskjæringene i budsjettet for de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet er dramatiske og blir beskrevet i saksframlegget:
Tilbudet til prioriterte områder som kreft, lindrende medisin og eldremedisin vil bli svekket.
Tilbudet til slagrammede og pasienter med kroniske lidelser som hjertesvikt, lungelidelser og diabetes vil svekkes.
Redusert liggetid vil medføre mindre forsvarlig behandling.
Antall korridorpasienter vil øke betydelig, minst en dobling.
Epikrisetiden vil øke. Og presset på primærhelsetjenesten vil øke i forbindelse med innleggelser og utskrivelser. Dette rammer samhandlingen mellom første og annenlinjetjenesten.
Kompetanse bygges ned, og vilkårene for opplæring av leger og pleiere svekkes.
Det vil bli økt fysisk og psykisk stress for ansatte. Det vil medføre dårligere trivsel, økt sykefravær, fare for oppsigelser og at det blir vanskeligere å rekruttere.
De negative konsekvensene for kvaliteten på pasientbehandlingen og de ansattes arbeidssituasjon, er åpenbare. I tillegg vil ikke de foreslåtte tiltakene ha den beskrevne effekt på det økonomiske resultatet, fordi driften vil rammes på en måte som medfører betydelig mer kostnader enn beskrevet og føre til reduserte inntekter.
Tiltakene i budsjettet for de medisinske avdelingene er ødeleggende samtidig som de ikke på noen troverdig måte er gjennomførbare med de lovpålagte oppgaver sykehusene har. Det er størrelsen på nedskjæringene (8-9%!) som er ødeleggende, og Gjøvik og Lillehammer rammes mye hardere enn Hamar – Elverum.
Foretakets ledelse har hatt sin oppmerksomhet rettet mot strategier og visjoner, og ikke mot rasjonell drift. Forslaget til budsjett viser at ledelsen i SI har mistet kontrollen. Det er delvis en følge av at de siste års funksjonsfordeling og organisering i divisjoner har vært en kostbar fiasko. Delvis faller det sammen med økte, uforutsette utgifter som ikke kompenseres fra Helse Øst. Helse Øst har et klart ansvar for at funksjonsfordelingen og divisjonaliseringen ble gjennomført. De må nå se sitt ansvar og bidra til å gjøre budsjettet realistisk og gi den nye modell med delvis lokal ledelse en reell mulighet.
Vi forventer at styret i Sykehuset Innlandet ser sitt ansvar og ikke vedtar dette budsjettet.
Hvis man ikke klarer å finne andre løsninger på underskuddet enn å ramme tilbudet til pasientene og godt fungerende sykehusavdelinger så hardt, er det en fallitterklæring ikke bare for ledelsen og styret i Sykehuset Innlandet, men også for Helse Øst, regjering og Storting.
Gjøvik og Lillehammer, 12. desember 2006.
Overlegene ved sykehusene på Gjøvik og Lillehammer
——————————————————————————————

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *