Adm. dir. SI Torbjørn Almlid i FORUM GD 140504.

24. mai 2004 iverksettes dramatiske omorganiseringer ved SIHF Lillehammer….
GD 14. mai 2004 FORUM:
Av Torbjørn Almlid, administrerende direktør
Sykehus for framtida
Sykehuset Innlandet står nå ved starten av en prosess som vil få avgjørende betydning
for utviklingen av sykehuset. Før en går inn i den diskusjonen dette vil utløse er det
viktig å ha sykehusets overordnede målsetting klart for seg:…

Fortsett å lese «Adm. dir. SI Torbjørn Almlid i FORUM GD 140504.»

Pay med oppsiktsvekkende uttalelser om tillitsvalgte !

Avgått styreleder i SI Peter Pay har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser til avisen Østlendingen i forbindelse med Tillitsvalgtes uttalelser om manglende medbestemmelse i prosessen.
Det synes klart at Pay IKKE har forstått hvordan et HELSEFORETAK må ledes.
Dette dreier seg om en organisasjon, en kunnskapsbedrift, med et unikt ansvar overfor befolkningen, – og som ikke kan drives som en hvilken som helst profittbasert bedrift.
Dette har nå Almlid forstått, han fortjener honnør for det !
Man kan f.eks. ikke redusere driften i psykiatrien, spesielt ikke når det foreligger klare føringer fra sentralt politisk hold på at dette er et prioritert satsningsområde, – fordi man ikke makter å få denne til å gå med overskudd.
Slikt forstår ikke Pay ! Vi får være glad han forsvant så snart anledningen bød seg. Han var ikke noen mann for helsevesenet, og for de åpne styrerom.
Og han snakker om HOLDNINGER !!
Les hans uttalelser til Østlendingen 110303
«…IKKE DEMOKRATI: – Tillitsvalgte i helsevesenet blir aldri fornøyde og tror det hersker et flertallsdemokrati. Det gjør det ikke, sier avgåtte styreleder Peter Pay.
Administrasjonen og styret bestemmer i helseforetakene, og ikke et flertall av de ansatte. Fordi ansatte i norsk helsevesen tror det er demokratisk flertall som skal styre beslutningene, blir de aldri fornøyde, sier tidligere styreleder i Sykehuset Innlandet, Peter Pay.
Pay gikk av som styreleder 12. november etter at helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) overprøvde styrets vedtak om å legge ned fødeavdelingen på Gjøvik. Men Pay satt ved roret under omstillingsprosjektene som nå de ansattes representanter knallhardt kritiserer.
Den tidligere styrelederen mener det er holdninger mer enn informasjon, tidspress og ansattes medbestemmelse som er årsaken til at de ansattes organisasjoner nå gjør opprør mot ledelsen…»

Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus.

Utdrag – Les videre på lenken….
Fra Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3252-3:
«…–Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus
Ingrid M. Høie
Tjenestetilbudet ved lokalsykehusene står lagelig til for hugg når de regionale helseforetakene svinger øksen for å få budsjettene i balanse. Mens helseforetakene begrunner sentralisering med budsjettbalanse og økonomi, ser allmennleger medisinsk-faglige og økonomiske grunner til å bevare lokalsykehusene.
– Tidligere forestillinger om at lokalsykehus er faglig dårligere og dyrere i drift enn store sentralinstitusjoner, er gjort til skamme, sier Anette Fosse, fastlege i Mo i Rana, og forkjemper for lokalsykehus gjennom en årrekke.
Hun viser til rapporter fra SAMDATA (1) og Senter for medisinsk metode (2): Siden 1995 har SAMDATA årlig publisert sammenlikninger mellom sykehusene, som korrigerer for at store sykehus har enkelte pasienter med mer alvorlige tilstander. Dataene underbygger at samme behandling koster mindre ved lokalsykehus enn ved sentralsykehus.
I 2001 utgav Senter for medisinsk metode en rapport som konkluderer med at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet (3)…»

Ny Styreleder i Sykehuset Innlandet fra 1/1 04

Styret i Helse Øst RHF har gjort endringer og suppleringer i styrene ved enkelte av helseforetakene.
Endringene skjer fra 1. januar 2004.
Sykehuset Innlandet HF
– Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
– Nestleder Sigmund Thue, tidligere styremedlem i samme styret
– Styremedlem Kari Broberg (ny)

Kari Broberg oppnevnes som nytt styremedlem for styret i sykehuset Innlandet. Broberg (47) er bosatt i Oppland og jobber tildaglig som adm. dir i Hartmark Consulting AS. Hun har lang erfaring fra styrearbeid og sitter i dag i styret i Gjøvik Kunnskapspark.
Akershus Universitetssykehus HF– Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
– Nestleder Ingar Pettersen, tidligere leder i samme styret
Sykehuset Asker og Bærum HF– Styreleder Bjørn Kolltveit, gjenvalgt leder
– Nestleder Steinar Marthinsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
Sunnaas sykehus HF– Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
– Nestleder Erlend Grimstad, tidligere leder i samme styret
For de andre foretakene forblir styrene som i dag.

Endrede opptaksområder i Helse Øst.

Fra Helse Øst nettsider 271103.
Merk!!
«…Aker og Østfold skal prioriteres.
Styret har prioritert investeringsprosjektene ved Sykehuset Østfold HF og Aker universitetssykehus HF. Aker universitetssykehus HF får dermed kapasitet til å ta et befolkningsansvar for innbyggerne i Folloområdet…»
Det blir ikke noe nytt Follosykehus !
«…Sykehuskartet justeres for å gi økt trygghet og forutsigbarhet
Fra 1. april blir det endringer i opptaksområdene til helseforetakene i Helse Øst. – Vi definerer på nytt hvem som skal sokne til hvilke sykehus. Opptaksområder legger grunnlaget for optimalt samarbeid mellom de ulike helsetjenestenivåene til pasientens beste, samtidig som det gir god samordning mellom psykiatri og somatikk. Poenget er å skape trygghet og forutsigbarhet, både for pasienten, primærhelsetjenesten og for helseforetakene. Det sier styreleder i Helse Øst RHF, Siri Hatlen. Hun presiserer at vedtaket om nye opptaksområder ikke endrer retten til Fritt Sykehusvalg…»

Arendal hjertesenter. Agderposten 271103.

Agderposten 271103 Arendal hjertesenter
Er dette det som skal til for at Arendal sykehus skal roe seg ned ? – eller vil de fortsatt stå hardt på for status som fullverdig akuttsykehus, slik helseministeren lovet dem etter det svære fakkeltoget 13/11 ?
«…Agderposten 271103
Sykehuset i Arendal får hjertesenteret
ARENDAL: Sykehusledelseen fjerner nå all tvil: Det nye hjertesenteret som skal etableres i Helse Sør, vil bli etablert i Arendal.
På fagspråket heter tilbudet «invasivt hjertesenter». Allerede i mars i år ble det bestemt at dette senteret skal plasseres i Arendal, men da sykehusledelsen startet opp sitt strategiarbeid for å gjennomgå alle sider ved driften innenfor Sørlandet sykehus, ble det også åpnet for en revurdering av hvor hjertesenteret skal plasseres…»