Protokoll fra styremøtet Helse Sør-Øst 181207. Om 17 milliarder – og nye sykehusprosjekter…

Sykehusinvesteringer skal sikre desentrale tilbud i framtiden
Styret i Helse Sør-Øst RHF ber Sykehuset Buskerud og Sykehuset Østfold koordinere sin planlegging av fornyelse
av sykehusbygg for å samordne og optimalisere god ressursutnyttelse som sikrer desentrale tilbud for framtiden.
Det ble klart under styremøtet 18. desember.
– Vi er positive til planlegging av fornyelse av sykehusene både i Buskerud og Østfold, og det er viktig å sikre
framdrift i disse byggeprosjektene. Gjennom opprettelsen av Helse Sør-Øst ble det etablert en ny situasjon og vi må
gjøre en helhetlig vurdering av framtidige investeringer, slik at vi sikrer gode tjenester til befolkningen i hele regionen.
Videre må vi forholde oss til våre økonomiske rammer.
Totalt har Helse Sør-Øst investeringsønsker for om lag 17 milliarder kroner.
Det betyr at vi må prioritere stramt mellom investeringer både innen bygg og eiendom, samt medisinskteknisk
utstyr og IKT, for å nevne noe, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF Hanne Harlem.
Gjennom behandlingen av styresak om investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst, la styret vekt på at prosjektene i
Buskerud og Østfold må være koordinert for å samordne og optimalisere ressursinnsatsen.
– Prosjektene var kommet omtrent likt da de to tidligere regionen ble slått sammen.
Begge foretakene har bygningsmasse med dårlig tilstand. Som ansvarlige ledere må vi ta kloke og veloverveide
valg innen det handlingsrom vi har og som sikrer et bærekraftig helsevesen, sier Harlem.
– Vi må forholde oss til at det blir en sannsynlig overkapasitet i vår region.
Samtidig har vi et helt klart krav om å sikre desentrale tilbud. De vurderinger som gjøres rundt både opptaksområder
og funksjons- og oppgavefordeling i hovedstadsprosessen vil være vesentlig i vår endelige beslutning rundt
byggeprosjektene, sier Harlem.
Ingen opsjon på Gullaug-tomta
I styremøtet tirsdag 18. desember la styreleder fram protokoll fra foretakmøtet med Helse- og
omsorgsdepartementet fra 17. desember, der departementet sier nei til å benytte opsjonsavtalen om Gullaug-tomta.
– Dette har vi tatt til etterretning, sier Harlem. – HOD har gitt oss et mandat for å gå i forhandlinger med eier av
tomten, og vi har i styremøtet bedt om at administrasjonen avklarer dette raskt, sier styreleder.
Hun legger til at tomtevalget ikke vil ha avgjørende betydning i fht de vurderinger som skal gjøres av fremtidige
investeringer. Etableringen av den nye helseregionen, har gitt oss mulighet til å se på tvers av tidligere
fylkes- og regiongrenser.
Denne muligheten skal vi bruke og på den måten gjøre investeringer som er kloke for framtiden, sier Harlem.
– Det er ikke tomtevalg som skal styre oss men en helhetsvurdering av hvor store de nye byggeprosjektene skal
være for å ivareta vårt sørge-for-ansvar for pasientene, sier Harlem.
Protokoll fra styremøtet
18.12.2007 18:25:07
Christin Nyland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *