Så er vi i gang igjen med neste runde !

Pressemelding 15 10 04
I disse dager er det fra Sykehuset Innlandet åpnet for neste runde
i organiseringen av Sykehuset Innlandet !
Administrasjonen setter selv i gang den OMKAMPEN de så innstendig har
påpekt ikke skal finne sted.
De er tydeligvis fortsatt sterkt i villrede om hvordan sykehuset skal utvikles
videre.
Forståelig nok for oss som står i selve prosessens daglige virkelighet, og så
tydelig ser hvor dette bærer hen…


«…Styret for Sykehuset Innlandet sluttet seg i dag til prosjektplanen for ”Prosjekt 2020”. Dette er en konkretisering av styrevedtaket 7. mai i år, om å utarbeide ”plan for strukturutvikling og investeringer i infrastruktur for SI 2006 – 2020”.
Det er et omfattende prosjekt som nå igangsettes. Prosjektbudsjettet er på seks millioner kroner…»
Sammenlign med mandatet for Kirurgigruppen fra høsten 2003,
der avsluttende delB av mandatet ble suspendert etter at man i
Styret SI gjorde det famøse og nå for alle åpenbart ubrukelige vedtaket
med full satsning på Hamar som sentral kirurgisk avdeling,
– tross alle måtte være klar over at Hamar KUN kan brukes som
nødløsning på kort sikt,
– og tross krystallklare føringer på at nytt sykehus IKKE skal bygges!!
Nøyaktig samme føring foreligger nå :
» Det er ikke aktuelt å utrede et nytt mjøssykehus hvor alle sengefunksjoner samles. »
Hvordan og hvorfor man skal :
«…utrede muligheten for samlokalisering av somatikk og psykiatri, og eventuelt
etablering av et hovedsenter i mjøsområdet…»
– når det IKKE skal bygges nytt ! fremstår jo som en gåte !
Hvilke agendaer er nå ute og går her ?
Har man ikke sett at videre samling av somatiske avdelinger, med tilhørende
sterke støtteavdelinger, som obligat må samlokaliseres for å gi de nødvendige
og sterke synergieffekter til kvalitetsmessig, moderne og konkurransedyktig
(mot Oslo området!) pasientbehandling,
– MÅ foregå ved et av de eksisterende sykehus som allerede fremstår som et nær komplett sykehus, og med en bygningsmasse og geografisk/reguleringsmessig lokalisering det kan bygges videre på !
Den nå vedtatte eksisterende funksjonsfordeling med konsentrasjon av kirurgi til Hamar, kan jo kun ha hatt èn eneste logisk langsiktig hensikt:
– neste skritt er full utbygging av stort hovedsenter i Hamar området.
Men –
hva vil raskt skje med de andre sykehusene i mjøsområdet hvis man, mot all føring og formodning, allikevel skulle vedta bygging av nytt sykehus i Hamar området ?
Sykehustilbudet til befolkningen i Innlandet vil falle sammen i interimsperioden på 5 – 10 år (minst!) før det nye sykehuset står der,
– pga manglende muligheter til å opprettholde og rekruttere til eksisterende helt sentrale fagmiljø ved sykehusene på Lillehammer, Gjøvik og Elverum.
Det er ille som det er i dag. Svært mye verre vil det bli !
Her er resten av pressemeldingen:
«…Det er et omfattende prosjekt som nå igangsettes. Prosjektbudsjettet er på seks millioner kroner.
Fram til mai neste år skal det gjennomføres en bred prosess som munner ut i et forslag om en framtidig sykehusstruktur, med et tidsperspektiv minst til år 2020. Under vegs skal en rekke ulike alternative utviklingsmuligheter analyseres. Styret, som selv skal være styringsgruppe, understreker at prosjektet skal gjennomføres som en åpen og involverende prosess. Det skal nedsettes en rekke faggrupper som vil få en sentral rolle i arbeidet. Brukerråd, Samfunnspanel, primærhelsetjenesten og tillitsvalgte skal være referansegrupper.
Det er blant annet gitt disse føringene for arbeidet:
Hovedstrategien er å samle det som bør samles og desentralisere det som kan desentraliseres.
Det er ønskelig å utrede muligheten for samlokalisering av somatikk og psykiatri, og eventuelt etablering av et hovedsenter i mjøsområdet.
Det er ikke aktuelt å utrede et nytt mjøssykehus hvor alle sengefunksjoner samles.
I uoverskuelig framtid vil det være sykehustilbud på flere steder i mjøsområdet.
Blant forhold som skal belyses spesielt nevnes:
Trender som kan påvirke behovet for spesialisthelsetjenester.
Hvilke epidemiologiske og medisinske utviklingstrekk som kan påvirke behovene.
En skal også vurdere ulike pasientgruppers fremtidige behov, blant annet kronikere, akutt syke og elektive operasjonspasienter.
Med utgangspunkt i en analyse av dagens bygningsmasse skal det lages ulike modeller for fremtidig struktur og drift. Dette innbefattet en vurdering av framtidige tjenestetilbud i lokalsykehusene og hva en videre utbygging av distriktspsykiatriske sentra (DPS) betyr for dimensjonering av sentralsykehusfunksjoner innen psykisk helsevern.
Milepæler:
1. desember presenteres faktagrunnlaget, blant annet kartlegging av bygningsmasse og driftsmessige forhold.
4. februar: Skisse til alternative utviklingsstrategier, med fordeler og ulemper. Valg av strategier det skal jobbes vider med.
8. april: Utkast til to-tre alternative utviklingsstrategier med konsekvensbeskrivelse.
Slutten av april: Foreløpig anbefaling av løsning.
11. mai: Avlevering av sluttrapport.
Vår-høst 2005: Høringsrunde.
Høsten 2005: Styrebehandling.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *